(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Władze
A Statut Gminy
A Projekty uchwał
A Uchwały Rady Gminy
A eSESJA
A Interpelacje
A Imienne wykazy głosowań
A Zamówienia publiczne
A Majątek Gminy
A Nieruchomości
A Ogłoszenia
A Węgiel 2022 -2023
A Budżet i finanse
A Podatki i opłaty
A Zagospodarowanie przestrzenne
A Gospodarka odpadami komunalnymi
A Petycje
A Rolnictwo, leśnictwo
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Jednostki pomocnicze
A Nabór na wolne stanowiska
A Oświadczenia majątkowe
A Ochrona zabytków
A Protokoły pokontrolne
A Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
A Realizaca zadań i plany na przyszłość
A Akcje Wyborcze
A Stypendia szkolne
A Współpraca z organizacjami pozarządowymi
A Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
A Rejestr instytucji kultury
A Dokumenty do pobrania
A Informacje niepublikowane
A Udzielanie informacji publicznej na wniosek
A Ochrona danych osobowych
A Karty usług
A Kontakt
A Instrukcja obsługi
A Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
A Deklaracja dostepności
A Cyberbezpieczeństwo
A Prawo miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
A POKL "Baśniowy Świat"
A POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Uchwała Nr L/354/2023
A» Uchwała Nr L/353/2023
A» Uchwała Nr L/352/2023
A» Uchwała Nr L/351/2023
A» Uchwała Nr L/350/2023
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2006-2010
 • U C H W A Ł A Nr XII/50/07 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  28 grudzień 2007r

  w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm. z 2002 r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007r Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 ) oraz art.40, ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst jedn. z 2007r Dz. U. Nr 19 poz.115 z późn. zm: Nr 23, poz.126)

  RADA GMINY u c h w a l a co następuje:


  § 1 Ustala się następujące stawki opłat za 1m2 zajętego pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg:

  1. Opłata za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym:

  a/ za zajęcie jezdni o nawierzchni twardej:
  - do 50% szerokości jezdni - 2,50zł/dzień
  - powyżej 50% szr9okości jezdni - 4,00zł/dzień

  b/ za zajęcie drogi o nawierzchni gruntowej:
  - do 50%szerokości jezdni - 1,50zł/dzień
  - powyżej 50% szerokości jezdni - 2,00zł/dzień

  c/ za zajęcie innego elementu pasa drogowego:
  - za zajęcie chodnika (utwardzonego) – 0,50zł/dzień
  - za zajęcie chodnika gruntowego lub pobocza drogowego – 0,40zł/dzień

  2. Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (stawka za 1m2 rzutu poziomego urządzenia):

  a) poza obszarem zabudowanym - 8,00 zł/rok
  b) w obszarze zabudowanym - 16,00 zł/rok
  c) na obiektach inżynierskich - 100,00 zł/rok
  d) przy umieszczeniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 50% określonych w pkt.2 lit. a, b, c,
  e) roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust.1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym,
  f) za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.

  3. Opłata za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych (stawka za 1m2 rzutu poziomego obiektu):
  a/ poza obszarem zabudowanym - 0,10zł/dzień
  b/ w obszarze zabudowanym - 0,20zł/dzień

  4. Opłata za umieszczenie w pasie drogowym reklam – stawka za 1m2 powierzchni reklamy – 0,15 zł/ dzień.
  5. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
  6. Ustala się zerowa stawkę opłaty za umieszczenie w pasie drogowym reklamy ( tablicy informacyjnej) zawierającej informację o gminie, powiecie lub województwie w postaci planów, tablic, plansz itp.

  § 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Data wprowadzenia: 2008-01-08 0925
  Data upublicznienia: 2008-01-08
  Art. czytany: 3216 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2022


  Grzybowa Góra - 900

  Kierz Niedźwiedzi - 733

  Lipowe Pole Plebańskie - 402

  Lipowe Pole Skarbowe - 253

  Majków - 889

  Michałów - 241

  Skarżysko Kościelne - 2211

  Świerczek - 246  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne