U C H W A Ł A Nr XII/50/07 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

2008-01-08 0925
Art. czytany: 3799 razy

28 grudzień 2007r

w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm. z 2002 r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007r Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 ) oraz art.40, ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst jedn. z 2007r Dz. U. Nr 19 poz.115 z późn. zm: Nr 23, poz.126)

RADA GMINY u c h w a l a co następuje:


§ 1 Ustala się następujące stawki opłat za 1m2 zajętego pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg:

1. Opłata za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym:

a/ za zajęcie jezdni o nawierzchni twardej:
- do 50% szerokości jezdni - 2,50zł/dzień
- powyżej 50% szr9okości jezdni - 4,00zł/dzień

b/ za zajęcie drogi o nawierzchni gruntowej:
- do 50%szerokości jezdni - 1,50zł/dzień
- powyżej 50% szerokości jezdni - 2,00zł/dzień

c/ za zajęcie innego elementu pasa drogowego:
- za zajęcie chodnika (utwardzonego) – 0,50zł/dzień
- za zajęcie chodnika gruntowego lub pobocza drogowego – 0,40zł/dzień

2. Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (stawka za 1m2 rzutu poziomego urządzenia):

a) poza obszarem zabudowanym - 8,00 zł/rok
b) w obszarze zabudowanym - 16,00 zł/rok
c) na obiektach inżynierskich - 100,00 zł/rok
d) przy umieszczeniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 50% określonych w pkt.2 lit. a, b, c,
e) roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust.1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym,
f) za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.

3. Opłata za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych (stawka za 1m2 rzutu poziomego obiektu):
a/ poza obszarem zabudowanym - 0,10zł/dzień
b/ w obszarze zabudowanym - 0,20zł/dzień

4. Opłata za umieszczenie w pasie drogowym reklam – stawka za 1m2 powierzchni reklamy – 0,15 zł/ dzień.
5. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
6. Ustala się zerowa stawkę opłaty za umieszczenie w pasie drogowym reklamy ( tablicy informacyjnej) zawierającej informację o gminie, powiecie lub województwie w postaci planów, tablic, plansz itp.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.