A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 22 listopada 2018 r.
» Uchwała Nr XLIV/274/2018
» Uchwała Nr XLIV/273/2018
» Uchwała Nr XLIV/272/2018
» Uchwała Nr XLIV/271/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2014-2018
 • UCHWAŁA XIII/69//2015

  z 30 października 2015r

  w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
  z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.)


  RADA GMINY UCHWALA, co następuje:

  § 1

  Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2

  Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

  § 3

  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. pod nazwą: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

  § 4

  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. pod nazwą: „Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r. ” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

  § 5

  Paragraf 6 Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. otrzymuje brzmienie:
  Ustala się dochody w kwocie 38 911,82 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 44 404,54 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

  § 6

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 7

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  UZASADNIENIE

  W zakresie dochodów dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 1.
  Planowane dochody ogółem wynoszą 17 246 926,74 zł, w tym:
  - uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zwiększyła się o 21 133,50 zł, w tym zwiększeniu uległy dochody bieżące o kwotę
  21 133,50 zł.
  Zmiana planu dochodów dotyczy:
  W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
  rozdziale 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 911,82 zł, z wykonanych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
  W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami - zwiększa się dochody o kwotę 17 221,68 zł, o środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu

  W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 2.
  Planowane wydatki ogółem po zmianach wynoszą
  18 296 926,74 zł.
  - uchwałą zmieniającą budżet, zwiększono wydatki ogółem o kwotę 21 133,50 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 6 793,50 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 14 340,00 zł.
  Zmiana planu wydatków dotyczy:
  W dziale 600 – Transport i łączność
  rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne – zwiększenie wydatków o kwotę 20 000,00 zł, na nowe zadanie „ Budowa odwodnienia drogi gminnej ul. Olszynki w miejscowości Skarżysko Kościelne”
  rozdziale 60017- Drogi wewnętrzne – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 900,00 zł, na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie (nr 483)” - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie ”
  rozdziale 60095- Pozostała działalność – zmniejszenie wydatków o kwotę 8 000,00 zł, na zadanie „Budowa parkingu do 9 miejsc parkingowych w miejscowości Majków na działce nr 659”
  W dziale 710 – Działalność usługowa
  rozdziale 71004 –Plany zagospodarowania przestrzennego – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł
  W dziale 750 – Administracja publiczna
  rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększa się wydatki o kwotę
  2 660,00 zł
  W dziale 851 – Ochrona zdrowia
  rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększa się wydatki , o kwotę 3 911,82 zł
  W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami- zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 5 221,68 zł w tym zwiększa się o kwotę środków otrzymanych z WFOŚ i GW tj. 17 221,68 zł na usuwanie azbestu i zmniejsza się środki własne na to zadanie o kwotę
  12 000,00 zł
  rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 760,00 zł na zadanie „Budowa zasilania w energię elektryczną i oświetlenia placu w miejscowości Michałów ”
  W dziale 926 – Kultura fizyczna
  rozdziale 92695 – Pozostała działalność –dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 8 000,00 zł na zadanie „Wykonanie ogrodzenia wokół boiska i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym”- zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Skarbowe.

  W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku , dokonuje się następujących zmian w wydatkach majątkowych:
  - w pozycji 6 w zadaniu „Budowa parkingu do 9 miejsc parkingowych w miejscowości Majków na działce nr 659” , zmniejsza się łączne nakłady i planowane wydatki,
  - w pozycji 11 dodaje się zadanie „Budowa odwodnienia drogi gminnej ul. Olszynki w miejscowości Skarżysko Kościelne”.

  W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały- Zadania inwestycyjne roczne w 2015r., dokonuje się następujących zmian:
  - w pozycji 1 w zadaniu „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie (nr 483) - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie” - zmniejsza się planowane wydatki
  - w pozycji 11 zadanie „Budowa zasilania w energię elektryczną i oświetlenia placu w miejscowości Michałów'- zmniejsza się planowane wydatki
  - w pozycji 14 zadanie „ Wykonanie ogrodzenia wokół boiska i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Skarbowe”- zwiększa się planowane wydatki


  Data wprowadzenia: 2015-11-03 1125
  Data upublicznienia: 2015-11-03
  Art. czytany: 714 razy

  » załączniki nr 3 4 - rozmiar: 50688 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 1 - rozmiar: 27648 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 31232 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne