UCHWAŁA XIII/69//2015

2015-11-03 1125
Art. czytany: 738 razy

z 30 października 2015r

w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.)


RADA GMINY UCHWALA, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. pod nazwą: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. pod nazwą: „Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r. ” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Paragraf 6 Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. otrzymuje brzmienie:
Ustala się dochody w kwocie 38 911,82 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 44 404,54 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.UZASADNIENIE

W zakresie dochodów dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 1.
Planowane dochody ogółem wynoszą 17 246 926,74 zł, w tym:
- uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zwiększyła się o 21 133,50 zł, w tym zwiększeniu uległy dochody bieżące o kwotę
21 133,50 zł.
Zmiana planu dochodów dotyczy:
W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
rozdziale 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 911,82 zł, z wykonanych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami - zwiększa się dochody o kwotę 17 221,68 zł, o środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu

W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 2.
Planowane wydatki ogółem po zmianach wynoszą
18 296 926,74 zł.
- uchwałą zmieniającą budżet, zwiększono wydatki ogółem o kwotę 21 133,50 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 6 793,50 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 14 340,00 zł.
Zmiana planu wydatków dotyczy:
W dziale 600 – Transport i łączność
rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne – zwiększenie wydatków o kwotę 20 000,00 zł, na nowe zadanie „ Budowa odwodnienia drogi gminnej ul. Olszynki w miejscowości Skarżysko Kościelne”
rozdziale 60017- Drogi wewnętrzne – zmniejsza się wydatki o kwotę 2 900,00 zł, na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie (nr 483)” - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie ”
rozdziale 60095- Pozostała działalność – zmniejszenie wydatków o kwotę 8 000,00 zł, na zadanie „Budowa parkingu do 9 miejsc parkingowych w miejscowości Majków na działce nr 659”
W dziale 710 – Działalność usługowa
rozdziale 71004 –Plany zagospodarowania przestrzennego – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł
W dziale 750 – Administracja publiczna
rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększa się wydatki o kwotę
2 660,00 zł
W dziale 851 – Ochrona zdrowia
rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększa się wydatki , o kwotę 3 911,82 zł
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami- zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 5 221,68 zł w tym zwiększa się o kwotę środków otrzymanych z WFOŚ i GW tj. 17 221,68 zł na usuwanie azbestu i zmniejsza się środki własne na to zadanie o kwotę
12 000,00 zł
rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 760,00 zł na zadanie „Budowa zasilania w energię elektryczną i oświetlenia placu w miejscowości Michałów ”
W dziale 926 – Kultura fizyczna
rozdziale 92695 – Pozostała działalność –dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 8 000,00 zł na zadanie „Wykonanie ogrodzenia wokół boiska i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym”- zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Skarbowe.

W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku , dokonuje się następujących zmian w wydatkach majątkowych:
- w pozycji 6 w zadaniu „Budowa parkingu do 9 miejsc parkingowych w miejscowości Majków na działce nr 659” , zmniejsza się łączne nakłady i planowane wydatki,
- w pozycji 11 dodaje się zadanie „Budowa odwodnienia drogi gminnej ul. Olszynki w miejscowości Skarżysko Kościelne”.

W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały- Zadania inwestycyjne roczne w 2015r., dokonuje się następujących zmian:
- w pozycji 1 w zadaniu „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie (nr 483) - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie” - zmniejsza się planowane wydatki
- w pozycji 11 zadanie „Budowa zasilania w energię elektryczną i oświetlenia placu w miejscowości Michałów'- zmniejsza się planowane wydatki
- w pozycji 14 zadanie „ Wykonanie ogrodzenia wokół boiska i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Skarbowe”- zwiększa się planowane wydatki