A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych oraz zwołania pierwszych posiedzeń okw
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
» Interpelacje Radnych z dnia 19 grudnia 2018 r.
» Interpelacje Radnych z dnia 07 grudnia 2018 r.
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XLVIII/299/2014

  z 30 października 2014r

  sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
  z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
  o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

  RADA GMINY UCHWALA, co następuje:

  § 1

  Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2

  Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

  § 3

  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Limity wydatków na
  wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do
  niniejszej uchwały.

  § 4

  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
  niepodlegających zwrotowi na 2014 rok” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

  § 5

  Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Dochody i wydatki
  związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. ” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

  § 6

  Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Dotacje podmiotowe w 2014 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

  § 7
  Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

  § 8

  Paragraf 6 Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. otrzymuje brzmienie:
  Ustala się dochody w kwocie 37 110,57 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 56 934,56 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

  § 9

  Paragraf 7 Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. otrzymuje brzmienie:
  Ustala się dochody w kwocie 2 649,86 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1232 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 5 065,96 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1232 z późn. zm.).

  §10

  Paragraf 13 Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. otrzymuje brzmienie:
  Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 166 351,00 zł, zgodnie z załącznikiem
  Nr 7 do niniejszej uchwały.

  § 11

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 12

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Świętokrzyskiego.

  UZASADNIENIE
  W zakresie dochodów dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 1.
  Planowane dochody ogółem zwiększono do kwoty 17 111 881,83 zł, w tym:
  - uchwałą zmieniającą budżet, zwiększono dochody ogółem o kwotę 2 485,43 zł, w tym dochody bieżące
  zwiększono o kwotę 2 485,43 zł.
  Zmiana planu dochodów dotyczy:
  W dziale 756– Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
  osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
  rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększa się dochody o kwotę 2 110,57 zł - dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
  W dziale 852 – Pomoc społeczna
  rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się zwiększenia dochodów wynikających z
  decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I .3111.630.2014, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, o kwotę 305,00 zł.
  W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
  środowiska - zwiększa się dochody o kwotę 69,86 zł
  W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 2. Zmiany planu wydatków wpłynęły
  na zwiększenie wydatków ogółem do kwoty 18 340 886,12 zł, w tym :
  - uchwałą zmieniającą budżet zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2 485,43 zł, w tym wydatki bieżące
  zwiększono ogółem o kwotę 2 485,43 zł.
  Zmiana planu wydatków dotyczy:
  W dziale 010– Rolnictwo i łowiectwo
  rozdziale 01010– Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – dokonuje się zmian między paragrafami
  wydatków
  W dziale 710 – Działalność usługowa
  rozdziale 71095 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki o kwotę 11 000,00 zł
  W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
  rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000,00 zł
  W dziale 757 – Obsługa długu publicznego
  rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
  terytorialnego – zmniejsza się wydatki o kwotę 55 000,00 zł
  W dziale 801 – Oświata i wychowanie
  rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejsza się wydatki o kwotę 9 500,00 zł,
  rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejsza się wydatki o kwotę
  21 000,00 zł,
  rozdziale 80104 – Przedszkola – zwiększa się wydatki o kwotę 45 854,00 zł, na wydatki związane ze zwrotem kosztów do innej j.s.t., za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkola do innej gminy,
  rozdziale 80106 – Inne formy wychowanie przedszkolnego – zwiększa się wydatki o kwotę
  30 500,00 zł
  rozdziale 80113 –Dowożenie uczniów do szkół – zmniejszenie wydatków o kwotę 3 000,00 zł i dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.
  W dziale 851 – Ochrona zdrowia
  rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększa się wydatki o kwotę 2 110,57 zł, z tytułu wzrostu dochodów za koncesje na sprzedaż alkoholu
  W dziale 852 – Pomoc społeczna
  rozdziale 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze - zwiększa się wydatki o kwotę 2 342,00 zł, na opłaty za dziecin przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

  rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej - zwiększa się wydatki o kwotę 26 554,00 zł, na opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej.
  rozdziale 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -
  zwiększa się wydatki o kwotę 1 750,00 zł, na zasiłki celowe,
  rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 305,00 zł, przeznaczone na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
  W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami – zmniejsza się wydatki o kwotę 18 500,00 zł
  rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
  środowiska – zwiększa się wydatki o kwotę 69,86 zł
  rozdziale 90095 – Pozostała działalność – dokonuje się zmian między paragrafami wydatków, , które dotyczą zmian w funduszu sołeckim sołectwa Majków.
  W dziale 926 – Kultura fizyczna
  rozdziale 92695 – Pozostała działalność – dokonuje się zmian między paragrafami wydatków, które dotyczą zmian w funduszu sołeckim sołectwa Skarżysko Kościelne II.
  W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku w wydatkach majątkowych zmienia się kwoty łącznych nakładów i kwoty wydatków w tym źródeł finansowania w zadaniach :
  - zadanie 1 -Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z
  przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Majków ( ul. Św. Anny)
  - zadanie 3- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z
  przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Skarżysko Kościelne (ul. Polna) i Grzybowa Góra (ul. Sosnowa) Gmina Skarżysko Kościelne
  - zadanie 4 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z
  przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Michałów 'Rudka' Gmina Skarżysko Kościelne
  W wydatkach bieżących zmienia się łączne nakłady w zadaniu:
  - zadanie 7 - Oświetlenie uliczne.
  W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków
  pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok, zmienia się wydatki w roku 2014 oraz kwoty przewidywanych nakładów i źródeł finansowania w zadaniach:
  - zadanie 1 -Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z
  przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Majków ( ul. Św. Anny)
  - zadanie 3- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z
  przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Skarżysko Kościelne ( ul. Polna) i Grzybowa Góra (ul. Sosnowa) Gmina Skarżysko Kościelne
  - zadanie 4 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z
  przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Michałów 'Rudka' Gmina Skarżysko Kościelne
  W załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
  administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r., dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków wynikających z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego.
  W załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały - Dotacje podmiotowe w 2014 r., zmienia się kwoty dotacji dla
  jednostek oświatowych
  W załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały - Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku dokonuje się zmian klasyfikacji wydatków i zmian między paragrafami wydatków:
  - w zadaniu – 5.3. – Utrzymanie porządku w sołectwie , sołectwa Majków
  - w zadaniu – 8.1. - Utrzymanie boiska koło 'Leśniczówki' oraz wspieranie młodych talentów, sołectwo Skarżysko Kościelne II


  Data wprowadzenia: 2014-11-13 1204
  Data upublicznienia: 2014-11-13
  Art. czytany: 1037 razy

  » Projekt nr 1 - rozmiar: 23080 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Projekt nr 2 - rozmiar: 30311 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Projekt nr 3 - rozmiar: 51288 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Projekt nr 4 - rozmiar: 54812 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Projekt nr 5 - rozmiar: 35412 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Projekt nr 6 - rozmiar: 13621 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Projekt nr 7 - rozmiar: 35969 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne