A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 128/2018
» ZARZĄDZENIE NR 127/2018
» ZARZĄDZENIE NR 126/2018
» ZARZĄDZENIE NR 125/2018
» ZARZĄDZENIE NR 124/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2002-2006
 • UCHWAŁA Nr XXVII/153/05 RADY GMINY W SKARŻYSKUKOŚCIELNYM

  w sprawie: wprowadzenia Regulaminu w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w Gminie Skarżysko Kościelne.

  Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 3 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r - o samorządzie gminnym(tekst jedn. z 2001r Dz.U.Nr 142 poz 1591 z póżn. zm.) i art.3, 4 i 6 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369i Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 7, poz.78, z 2004r.Nr 96, poz.959 i Nr173 poz. 1808), po uprzednim zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego,


  RADA GMINY uchwala co następuje:

  § 1.

  Uchwala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko Kościelne, określone w regulaminie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2.

  Traci moc Uchwała Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym Nr XIII/71/03 z dnia 29 grudnia 2003r.wprowadzająca regulamin w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w Gminie Skarżysko Kościelne.

  § 3.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 4.

  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

  § 5.

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
  Załącznik Nr l do
  Uchwały Nr. XXVII/153/05
  Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym
  z dnia 16 lutego 2005r.


  R E G U L A M I N

  w sprawie: szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w Gminie
  Skarżysko Kościelne.

  1. Ilekroć w dalszej części niniejszego załącznika jest mowa o:

  a. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996r. utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U.Nr.132 poz.622 ze zm z 1997r Nr. 121 poz.770, Nr 60 poz.369, z 2000r Nr 2 poz.272, z 2001, Nr 100 poz.1085, z 2002r Nr 154 poz.1800,
  Nr 113 poz.984, z 2003r Nr 7 poz. 78, z 2004r.Nr 96, poz. 959 i Nr173 poz 1808/.
  b. właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami,
  c. odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych pochodzących od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
  d. nieczystościach ciekłych – należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych.
  e. pojemnikach do gromadzenia odpadów - należy przez to rozumieć znormalizowane pojemniki przystosowane do opróżniania przez pojazdy służące do wywozu odpadów komunalnych.
  f. zbiorniki do gromadzenia nieczystości ciekłych - należy przez to rozumieć szczelne zbiorniki bezodpływowe przystosowane do opróżniania przez pojazdy służące do wywozu nieczystości ciekłych.
  g. podmiotach uprawnionych — należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne i osoby fizyczne, które uzyskały zezwolenie na prowadzenie działalności na podstawie art.7 ustawy.

  2. Właściciele nieruchomości powinni utrzymywać porządek w nieruchomościach, uprzątać teren nieruchomości, dbać o estetyczny wygląd budynków i otoczenia.

  3. Wójt Gminy przy pomocy pracujących komisji Rady Gminy, pracowników i Policji, będzie dokonywać przeglądu stanu czystości i porządku w nieruchomościach i wzywać właścicieli nieruchomości uchybiających wymaganiom utrzymania ich w czystości i porządku do usuwania zaniedbań i uchybień.

  4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do oczyszczania chodników położonych wzdłuż nieruchomości, ze śniegu, błota i lodu.

  5. Utrzymanie porządku i czystości w obrębie pasa drogowego należy do obowiązków Zarządu Drogi.

  6. Obowiązki utrzymania porządku i czystości na terenach nie wymienionych w pkt.2, 4, 5 niniejszego regulaminu, należą do gminy.

  7. Na terenie wszystkich sołectw Gminy Skarżysko Kościelne odpady komunalne stałe należy gromadzić w pojemnikach 0,11 m3, które winien posiadać każdy właściciel posesji.
  Dopuszcza się gromadzenie odpadów komunalnych stałych w ustawionych w tym celu pojemnikach o pojemności 1,10m3 - na terenach przy szkołach, OSP oraz przy Urzędzie Gminy. Zabrania się składowania odpadów koło pojemników oraz wrzucania do pojemników gruzu, ziemi, popiołu, części organicznych roślin, a także odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

  8. Odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze gromadzi się, likwiduje lub unieszkodliwia w sposób zapewniający ochronę środowiska, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Obowiązek w tym zakresie ciąży na podmiotach prowadzących działalność gospodarczą.

  9. Odpady komunalne stałe, gromadzone w pojemnikach o pój. l, l0 m3 będą wywożone raz w miesiącu.
  Odpady j. w. składowane w pojemnikach 0,11 m3 wywożone będą raz w miesiącu, w ustalonych dla poszczególnych sołectw dniach. Odpady usuwane będą na podstawie umów zawartych pomiędzy właścicielami nieruchomości a uprawnionym podmiotem posiadającym stosowne zezwolenie wydane przez Urząd Gminy Skarżysko Kościelne.

  10. Wójt Gminy będzie popierać zorganizowaną zbiórkę odpadów użytecznych z dostarczeniem ich do jednostek trudniących się przetwarzaniem lub obrotem odpadów.

  11. Gromadzenie odpadów komunalnych ciekłych na terenie nieruchomości może być dokonywane wyłącznie w przeznaczonych na ten cel zbiornikach /szambach/ wykonanych i użytkowanych w sposób uniemożliwiający przenikanie nieczystości do ziemi posiadających szczelne dno i ściany.

  12. Miejsce lokalizacji urządzenia - zbiornika do gromadzenia nieczystości płynnych jego konstrukcja winny spełniać warunki określone w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /Dz.U.Nr.89 poz.414 z dnia 25.08.1994r. z póz. zm./.

  13. Obowiązek budowy szczelnego zbiornika na ścieki, jego prawidłowej eksploatacji ciąży na właścicielu nieruchomości.

  14. Komunalne odpady ciekłe usuwane są przez uprawnione podmioty, na zlecenie i koszt właściciela nieruchomości, z wyprzedzeniem wykluczającym przepełnienie zbiornika /szamba/.

  15. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zawarcia umowy na wywóz nieczystości płynnych wyłącznie z podmiotem uprawnionym, tj. posiadającym wymagane zezwolenia na prowadzenie działalności w przedmiotowym zakresie.

  16. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do udokumentowania korzystania - z usług dotyczących usuwania nieczystości płynnych, poprzez okazanie - na żądanie osoby upoważnionej - umowy i dowodów płacenia za usługi jw.

  17. W przypadku nie udokumentowania obowiązkowego korzystania z usług podmiotu uprawnionego jak w pkt. 17 obowiązek w tym zakresie przejmuje Gmina, pobierając od właściciela nieruchomości opłatę w wysokości 150% kosztów poniesionych przez Gminę. Podstawą naliczenia opłaty jw. jest rachunek za wywóz nieczystości.
  18. Zabrania się wysypywania, wylewania i składowania odpadów komunalnych w miejscach do tego nie przeznaczonych.

  19. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są opieki nad nimi poprzez zachowanie środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem i uciążliwością dla ludzi, wyprowadzanie psa wyłącznie na smyczy i w kagańcu, usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez psa z terenów przeznaczonych do publicznego użytku.

  20. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest w miejscach mało uczęszczanych, jeżeli osoba nadzorująca ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad zachowaniem psa.
  Stały dozór nie jest wymagany w przypadku utrzymania psa na uwięzi lub na terenie ogrodzonym /posesji/.
  21. Obowiązek usunięcia padłych lub zabitych zwierząt domowych należy do właściciela zwierzęcia lub właściciela posesji, gdy zwierzę było bezdomne.

  22. Prowadzenie zwierząt gospodarskich winno odbyć się w sposób, wykluczających zagrożenie dla ruchu pojazdów i pieszych.
  Prowadzący zobowiązany jest do usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych odchodami zwierząt, z chodników i dróg utwardzonych.

  23. Naruszenie przepisów zawartych w niniejszym regulaminie podlega karom wg przepisów Kodeksu wykroczeń.  Data wprowadzenia: 2005-04-26 1216
  Data upublicznienia: 2005-04-26
  Art. czytany: 1373 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Katarzyna Bąk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne