A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym
» Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym
» Zarządzenie Nr 48/2020
» Zarządzenie Nr 47/2020
» Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2020/2021
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • U C H W A Ł A Nr XVII/102/2012 RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM

  z dnia 28 lutego 2012r

  w sprawie ustalenia odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.


  Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jedn. z 2009 r Dz. U. Nr 175 poz. 1362 z późn. zmianami)

  RADA GMINY uchwala co następuje:

  § 1

  1. Ustala się opłatę w wysokości 14 złotych za godzinę usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki domowe zatrudnione w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym.

  2. Koszt świadczenia jednej godziny usług opiekuńczych w danym roku ustala się jako iloraz wydatków poniesionych na usługi opiekuńcze w roku poprzedzającym i liczby godzin wypracowanych w tymże roku przez zatrudnione opiekunki.

  § 2

  Odpłatność za usługi ustala się w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie
  i nalicza się zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 3

  Opłata za usługi wnoszona będzie do Kasy Urzędu Gminy w terminie do 25-tego następnego miesiąca po wykonaniu usługi przez osobę zobowiązaną do uiszczenia opłaty.

  § 4

  Traci moc Uchwała Nr XXIX/150/09 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 02 marca 2009 roku w sprawie odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

  § 5

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 6

  Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym terminie.

  Uzasadnienie

  Na terenie naszej Gminy Skarżysko Kościelne istnieje konieczność sprawowania usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki domowe z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Usługi te pełnione są u osób starszych, chorych i niedołężnych wymagających opieki ze strony osób drugich.
  Z uwagi na fakt, że koszt świadczeń jednej godziny usług opiekuńczych w 2011 r. wynosił 12 zł zachodzi potrzeba zwiększenia opłaty za świadczenie w/w usługi z 12 zł za pełnopłatną godzinę na 14 zł.  Data wprowadzenia: 2012-03-08 1415
  Data upublicznienia: 2012-03-08
  Art. czytany: 1222 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 35840 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2019


  Grzybowa Góra - 933

  Kierz Niedźwiedzi - 757

  Lipowe Pole Plebańskie - 425

  Lipowe Pole Skarbowe - 274

  Majków - 899

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2258

  Świerczek - 263  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne