(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Nieruchomości
Ogłoszenia
Węgiel 2022 -2023
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2024 rok
» Sprawozdanie Rb-Z za II kwartał 2024 roku
» Informacja o przebiegu wykonania budżetu za II kwartał 2024 r.
» obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
» Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu pub.
 • Ochrona zabytków
 • Program opieki nad zabytkami dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2017-2020

  Uchwała Rady Gminy w sprawie Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Skarżysko Kościelne

  UCHWAŁA NR XXVII/162/2017 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE z dnia 28 marca 2017r. w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2017-2020”. Na podstawie art.7 ust.1 pkt. 9, art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i o opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014r, poz.1446 ze zm.); RADA GMINY uchwala co następuje: § 1 Przyjmuje się „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2017-2020”, zaopiniowany pozytywnie przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 Uchyla się Uchwałę Nr V/27/2015 z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2012-2016”. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne. § 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. U z a s a d n i e n i e Gmina Skarżysko Kościelne zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w zakresie zadań własnych realizuje sprawy dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (art.7 ust.1 pkt. 9, art.18 ust.2 pkt.15), zaś ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014r, poz.1446 ze zm.) reguluje zasady sporządzania programów ochrony zabytków i Gminnych Ewidencji Zabytków. W ramach tworzonego „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2017-2020” sporządzone zostały i pozytywnie zaopiniowane przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zaktualizowane karty adresowe zabytków nieruchomych oraz karty ewidencjonowane stanowisk archeologicznych. Działanie to wypełnia przesłanki zapisów art. 87 ust 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a w szczególności uwzględnia uwarunkowania ochrony zabytków oraz ochrony krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego. Sporządzone dokumenty zostały zaopiniowane pozytywnie przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pismami z dnia 20-12-2016r znak: RDA.5135.49.1.2016 oraz z dnia 10-02-2017r. znak: IN-UR.5120.2.10.2016-2017. W uzasadnieniu powyższego stanowiska Konserwator Zabytków podaje, iż „…przedkładany projekt Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami zawiera wszystkie wymagane w/w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami założenia tj.: 1. Wyeksponowane zostały wszystkie zabytki stanowiące dziedzictwo kulturowe gminy 2. Włączono zagadnienia ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych gminy 3. Określono zadania zmierzające do zwiększenia atrakcyjności zabytków do potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych ”. Konserwator zabytków wskazuje również o obowiązku przyjęcia programu przez gminę w formie uchwały i ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym, zgodnie z art. 87 ust. 4 cyt. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

  Data wprowadzenia: 2017-04-21 1228
  Data upublicznienia: 2017-04-21
  Art. czytany: 4877 razy

  » Karty adresowe gminnej ewidencji zabytków - rozmiar: 7341507 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Karty ewidencyjne stanowisk archeologicznych - rozmiar: 5643296 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Program opieki nad zabytkami - załacznik nr 1 do uchwały - rozmiar: 5254103 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Uchwała Program opieki nad zabytkami - rozmiar: 502799 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Skrzypczak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2023


  Grzybowa Góra - 898

  Kierz Niedźwiedzi - 717

  Lipowe Pole Plebańskie - 405

  Lipowe Pole Skarbowe - 250

  Majków - 893

  Michałów - 235

  Skarżysko Kościelne - 2186

  Świerczek - 248  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA

  /6t1g1d1mtk/  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne