A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg
» ZARZĄDZENIE NR 160/2018
» ZARZĄDZENIE NR 159/2018
» Przetarg nieograniczony - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Skarżysko Kościelne oraz wyposażenie i prowadzenie PSZOK
» KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2015
 • ZARZĄDZENIE NR 119/2015

  z dnia 21 października 2015r.

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r.


  Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r.  Zarządzam co następuje:


  § 1

  Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  § 2

  Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  § 3

  Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. pod nazwą: „Dochody
  i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. ” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

  § 4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  UZASADNIENIE

  Zmiany w dochodach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem Nr 1.
  Planowane dochody ogółem zwiększono do wysokości 17 225 793,24 zł, w tym:

  W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo,
  rozdziale 01095 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia dochodów wynikających z decyzji Znak: FN.I.3111.609.2015, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, o kwotę 5 602,45 zł, na zwrot części podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

  W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
  rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu, dokonuje się zwiększenia dochodów wynikających z decyzji Znak: DKC-580-7/15, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, o kwotę 7 820,00 zł, na sfinansowanie zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych.

  W dziale 852 – Pomoc społeczna,
  rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, dokonuje się zwiększenia dochodów wynikających z decyzji Znak: FN.I.3111.715.2015, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), o kwotę 17 721,00 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
  rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dokonuje się zwiększenia dochodów wynikających z decyzji Znak: FN.I.3111.719.2015, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, o kwotę 303,00 zł, na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki i na obsługę tego zadania oraz dokonuje się zwiększenia dochodów wynikających z decyzji Znak: FN.I.3111.711.2015, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), o kwotę 4 656,00 zł, na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku.

  W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
  rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, dokonuje się zwiększenia dochodów wynikających z decyzji Znak: FN.I.3111.705.2015, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), o kwotę 75 012,00 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

  Zmiany w wydatkach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem Nr 2.
  Planowane wydatki ogółem zwiększono do wysokości 18 275 793,24 zł, w tym:

  W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo,
  rozdziale 01095 – Pozostała działalność, dokonuje się zwiększenia wydatków o środki z dotacji
  o kwotę 5 602,45 zł, na zwrot części podatku akcyzowego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

  W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
  rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.

  W dziale 750 – Administracja publiczna,
  rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł,
  rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 000,00 zł.

  W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
  rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu, dokonuje się zwiększenia wydatków o środki z dotacji o kwotę 7 820,00 zł, na sfinansowanie zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych.

  W dziale 801 – Oświata i wychowanie,
  rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.
  rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.
  rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.

  W dziale 852 – Pomoc społeczna,
  rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, dokonuje się zwiększenia wydatków o środki z dotacji o kwotę 17 721,00 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
  rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, dokonuje się zwiększenia wydatków o środki z dotacji o kwotę 303,00 zł, na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki i na obsługę tego zadania oraz dokonuje się zwiększenia wydatków o środki z dotacji o kwotę 4 656,00 zł, na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku.

  W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
  rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, dokonuje się zwiększenia wydatków o środki z dotacji, o kwotę 75 012,00 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

  W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
  rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.

  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r., ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.


  Data wprowadzenia: 2015-10-23 1451
  Data upublicznienia: 2015-10-23
  Art. czytany: 789 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 23040 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 31232 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 3 - rozmiar: 45056 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne