A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 160/2018
» ZARZĄDZENIE NR 159/2018
» Przetarg nieograniczony - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Skarżysko Kościelne oraz wyposażenie i prowadzenie PSZOK
» KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
» Informacja OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2015
 • ZARZĄDZENIE Nr 111/2015

  z dnia 5 października 2015 r.

  w sprawie: ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu
  w Skarżysku Kościelnym oraz ustalenia regulaminu jej działania.

  Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2014r. poz.594 ze zm.), oraz art. 30 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 127 poz. 857)

  zarządzam, co następuje:

  § 1.1. Powołuję Gminną Radę Sportu w Skarżysku Kościelnym, zwaną dalej Radą, która jest organem opiniodawczym i doradczym organów Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu.
  3. Do zadań Rady należy:
  1) opiniowanie:
  a) strategii rozwoju Gminy w zakresie kultury fizycznej,
  b) projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,
  c) projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej,
  d) wniosków o nagrody i stypendia sportowe dla mieszkańców gminy i trenerów,
  2) współorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy,
  3) koordynacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy,
  4) inspirowanie działań w sferze ogólnie pojętej kultury fizycznej oraz pomaganie w ustalaniu programu imprez, których współorganizatorem lub organizatorem byłby Gminy,
  5) ustalanie zasad współpracy z towarzystwami kultury fizycznej, stowarzyszeniami, związkami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w kulturze fizycznej,
  6) propagowanie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych.

  § 2.1. Rada składa się z trzech członków powoływanych według następujących zasad:
  1) jeden spośród członków klubów sportowych lub stowarzyszeń realizujących zadania
  z obszaru sportu i rekreacji, działających na terenie Gminy Skarżysko Kościelne,
  2) jeden animator zajęć na boisku „Orlik”,
  3) jeden przedstawiciel spośród nauczycieli wychowania fizycznego w Gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Skarżysko Kościelne.
  2. Kadencja Rady trwa cztery lata. Wójt odwołuje członków Rady w przypadku: cofnięcia rekomendacji przez podmiot delegujący, rezygnacji członka Rady, innej ważnej przyczyny.

  § 3. Powołuje się skład Gminnej Rady Sportu, w osobach:
  1. Andrzej Kwiatkowski - przedstawiciel Stowarzyszenia Brydża Sportowego SZLEM w Skarżysku Kościelnym
  2. Maciej Szaraniec – animator boiska „Orlik”
  3. Bogusław Kabała – nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym.

  § 4. Rada działa na podstawie Regulaminu stanowiącego załącznik Nr 1do niniejszego zarządzenia.

  § 5. Obsługę administracyjną Rady zapewnia Wójt Gminy poprzez pracownika Urzędu, który jest jednocześnie sekretarzem Rady.

  § 6. Uchyla się Zarządzenie Nr 112/2014 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania.

  § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Załącznik Nr 1
  Do Zarządzenia Nr 111/2015
  Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
  z dnia 5 października 2015 r.  §1.1. Rada ze swego grona wybiera i odwołuje przewodniczącego oraz zastępcę przewodniczącego.
  2. Członkowie Rady wykonują swoje funkcje społecznie. Za udział w posiedzeniach nie przysługuje wynagrodzenie, ani też rekompensata za utracone zarobki.

  § 2. 1. Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
  3. Rada sama ustala porządek obrad. Rada jest zobowiązana zająć się sprawami przedłożonymi przez Wójta Gminy i Radę Gminy.
  4. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie Rady w terminie 14 dni na żądanie:
  a) Wójta Gminy,
  b) 1/3 członków Rady,
  c) Rady Gminy.

  § 3. 1. Pracą Rady kieruje przewodniczący, prowadzi obrady, reprezentuje Radę na zewnątrz oraz zapewnia wykonanie uchwał podjętych przez Radę. W przypadku jego nieobecności pracami kieruje jego zastępca.
  2. Rada obraduje i podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy członków.
  3. Rada składa Wójtowi Gminy coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.


  Data wprowadzenia: 2015-10-07 1332
  Data upublicznienia: 2015-10-07
  Art. czytany: 580 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne