A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała Nr XLIV/274/2018
» Uchwała Nr XLIV/273/2018
» Uchwała Nr XLIV/272/2018
» Uchwała Nr XLIV/271/2018
» Uchwała Nr XLIV/270/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2014-2018
 • UCHWAŁA NR X/63/2015

  z dnia 4 września 2015 r.

  w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
  z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.)

  RADA GMINY UCHWALA, co następuje:

  § 1
  Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
  § 2
  Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
  § 3

  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. pod nazwą: „Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r. ” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

  § 4

  Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. pod nazwą: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. ” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

  § 5

  Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. pod nazwą: „Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
  § 6

  Paragraf 13 Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. otrzymuje brzmienie:

  Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 169 986,95 zł, zgodnie z załącznikiem
  Nr 5 do niniejszej uchwały.

  § 7

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 8

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


  UZASADNIENIE

  W zakresie dochodów dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 1.
  Planowane dochody ogółem wynoszą 16 784 469,24 zł, w tym:
  - uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zwiększyła się o 74 720,00 zł , w tym zwiększeniu uległy dochody bieżące o kwotę 42 220,00 zł i dochody majątkowe o kwotę 32 500,00 zł.
  Zmiana planu dochodów dotyczy:
  W dziale 600 – Transport i łączność
  rozdziale 60017- Drogi wewnętrzne - pismo Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o przyznaniu środków na dofinansowanie zadania „ Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lipowe Pole” , zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł.
  W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
  rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się dochody o kwotę 22 500 ,00 zł, z otrzymanego odszkodowania za zajęcie gruntów
  W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
  rozdziale 75110- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - zwiększa się plan dochodów o kwotę
  6 600,00 zł, ze środków z dotacji pismo Krajowego Biura Wyborczego Znak: DKC-850-5/15, z przeznaczeniem na sfinansowanie zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji ds. referendum
  W dziale 801 – Oświata i wychowanie
  rozdziale 80101 –Szkoły podstawowe - zwiększa się dochody z najmu sali, w kwocie 620,00 zł,
  rozdziale 80104 –Przedszkola - zwiększa się dochody z wpłat z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola, w kwocie 30 000,00 zł,
  rozdziale 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego - zwiększa się dochody o kwotę wpływów z wpłat gmin za dzieci uczęszczające do naszych oddziałów w kwocie 5 000,00 zł.


  W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 2.
  Planowane wydatki ogółem po zmianach wynoszą 17 834 469,24 zł.
  - uchwałą zmieniającą budżet, zwiększono wydatki ogółem o kwotę 74 720,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 44 720,00 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 30 000,00 zł.
  Zmiana planu wydatków dotyczy:
  W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo
  rozdziale 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł na nowe, konieczne do wykonania zadanie majątkowe - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: ”Budowa odcinka wodociągu w drodze gminnej Nr 379008T, łączącego sieć wodociągową w miejscowości Kierz Niedźwiedzi i w miejscowości Świerczek, gmina Skarżysko Kościelne”
  W dziale 600 – Transport i łączność
  rozdziale 60017- Drogi wewnętrzne - zwiększenie środków o kwotę 10 000,00 zł, z dofinansowania od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego do zadania „ Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lipowe Pole” ,.
  W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
  rozdziale 75110- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - zwiększa się plan wydatków o kwotę
  6 600,00 zł, ze środków z dotacji, z przeznaczeniem na sfinansowanie zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji ds. referendum

  W dziale 801 – Oświata i wychowanie
  rozdziale 80101- Szkoły podstawowe - zwiększa się wydatki o kwotę 2 500,00 zł, na wykonanie ekspertyzy pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim
  rozdziale 80104 -Przedszkola - zwiększa się wydatki o kwotę 35 000,00 zł, na wpłaty do innych gmin za nasze dzieci uczęszczające do ich przedszkoli oraz dokonuje się zmian między paragrafami wydatków
  W dziale 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  rozdziale 90095- Pozostała działalność - dokonuje się zmian między paragrafami wydatków dla zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Skarbowe

  W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
  rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększa się wydatki o kwotę 620,00 zł, na doposażenie świetlicy i jednocześnie dokonuje się zmian między paragrafami wydatków o kwotę 800 zł dla zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II

  W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały- Zadania inwestycyjne roczne w 2015r., dokonuje się następujących zmian:
  - w pozycji 1 w zadaniu „ Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lipowe Pole……”, zwiększa się planowane wydatki,
  - w pozycji 13 wprowadza się zadanie – Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: ”Budowa odcinka wodociągu w drodze gminnej Nr 379008T, łączącego sieć wodociągową w miejscowości Kierz Niedźwiedzi i w miejscowości Świerczek, gmina Skarżysko Kościelne”

  W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały- „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. ”, dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków zadań zleconych

  W załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały-„Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku”, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków w zadaniach:
  - 4.1. „Pielęgnacja terenów zielonych, porządkowanie, utrzymanie czystości w sołectwie, konserwacja sprzętu, przystanku” - sołectwa Lipowe Pole Skarbowe
  - 8.4.” Doposażenia świetlicy wiejskiej” – sołectwa Skarżysko Kościelne II


  Data wprowadzenia: 2015-09-09 0834
  Data upublicznienia: 2015-09-09
  Art. czytany: 726 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 20480 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 21504 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 3_5 - rozmiar: 78336 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne