A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
» ZARZĄDZENIE NR 120/2018
» ZARZĄDZENIE NR 119/2018
» ZARZĄDZENIE NR 118/2018
» ZARZĄDZENIE NR 117/2018
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2015
 • ZARZĄDZENIE NR 91/2015

  z dnia 25 sierpnia 2015r.

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r.


  Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r.  Zarządzam co następuje:


  § 1

  Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  § 2

  Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  § 3

  Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. pod nazwą: „Dochody
  i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. ” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

  § 4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  UZASADNIENIE

  Zmiany w dochodach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem Nr 1.
  Planowane dochody ogółem zwiększono do wysokości 16 709 749,24 zł., w tym:

  W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa,
  rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, dokonuje się zmniejszenia dochodów wynikających z decyzji Znak: DKC-680-25/15, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, o kwotę 418,00 zł, w związku z dokonanym zwrotem niewykorzystanej dotacji
  W dziale 852 – Pomoc społeczna
  decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.476.2015 zmieniająca plan dotacji celowych na zadania zlecone w rozdziałach 85212 i 85213 dotyczy w
  rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejszenie dotacji o kwotę 1 026,00 zł,
  rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększenie dotacji na zadania zlecone o kwotę 1 026,00 zł na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
  rozdziale 85295- Pozostała działalność – decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.441.2015, zwiększenie dotacji na zadanie własne w kwocie 21 932,00 zł, na dofinansowanie zadań realizowanych „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
  W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
  rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, dokonuje się zwiększenia dochodów wynikających z decyzji Znak: FN.I.3111.482.2015, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej , o kwotę 2 539,00 zł, przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych – program „Wyprawka szkolna”

  Zmiany w wydatkach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem Nr 2.
  Planowane wydatki ogółem zwiększono do wysokości 17 759 749,24 zł., w tym:

  W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa,
  rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę zmniejszonej dotacji, w związku z dokonanym zwrotem niewykorzystanej dotacji.
  o kwotę 418,00 zł, oraz dokonuje się zmniejszeń w paragrafach wydatków
  rozdziale 75110 –Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków
  W dziale 801 – Oświata i wychowanie,
  rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków
  rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków
  rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków
  rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków
  W dziale 852 – Pomoc społeczna
  rozdziale 85202- Domy pomocy społecznej- zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł,
  rozdziale 85203- Ośrodki wsparcia- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł,
  rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejsza się wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 1 026,00 zł,
  rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększa się wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 1 026,00 zł na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
  rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej –. dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.
  rozdziale 85295- Pozostała działalność – zwiększa się wydatki z dotacji celowej na zadania własne o kwotę 21 932,00 zł na wydatki związane z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i dokonuje się zmian między paragrafami wydatków w zadaniu zleconym o kwotę 572,00 zł.
  W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
  rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, dokonuje się zwiększenia wydatków z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej , o kwotę 2 539,00 zł, przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych – program „Wyprawka szkolna”


  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r., ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.


  Data wprowadzenia: 2015-08-31 1339
  Data upublicznienia: 2015-08-31
  Art. czytany: 732 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 19968 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 30208 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 3 - rozmiar: 45056 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne