A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 120/2018
» ZARZĄDZENIE NR 119/2018
» ZARZĄDZENIE NR 118/2018
» ZARZĄDZENIE NR 117/2018
» ZARZĄDZENIE NR 116/2018
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2015
 • ZARZĄDZENIE NR 84/2015

  z dnia 23 lipca 2015 r.

  w sprawie określenia procedur wykorzystywania funduszu sołeckiego.


  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami ) oraz ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku
  o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301)


  zarządzam, co następuje:


  § 1. 1. W ramach realizacji zadań własnych gminy, zgodnie z Uchwałą Nr XLII/265/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Skarżysko Kościelne, przeznaczone zostaną środki finansowe, wyliczone na podstawie ustawy o funduszu sołeckim, zwane dalej funduszem sołeckim.
  2. Fundusz sołecki, o którym mowa w ust. l przeznaczony jest na realizację przedsięwzięć wskazanych we wnioskach złożonych przez poszczególne sołectwa, zgodnie z ustawą
  o funduszu sołeckim stanowiących zdania własne gminy, służące poprawie życia mieszków, zgodne ze strategią rozwoju gminy.

  § 2. Wysokość kwot funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw, o którym mowa
  w §l ust. 2, Wójt Gminy Skarżysko Kościelne przekazuje sołtysom w terminie do 31 lipca roku poprzedzającego rok wydatkowania środków.

  § 3. Warunkiem przyznania na każdy kolejny rok budżetowy środków z funduszu sołeckiego jest złożenie przez sołectwo do Wójta Gminy Skarżysko Kościelne wniosku, w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok wydatkowania środków - załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  § 4. 1. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie zwołane z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
  2. Wniosek zawiera wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach określonych środków wraz z oszacowaniem kosztów i uzasadnieniem potrzeby ich realizacji.

  § 5. W ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku, wójt informuje sołtysa o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku niespełniającego warunków określonych w ust. 2-4 art. 4 ustawy
  o funduszu sołeckim. W przypadku odrzucenia wniosku uzasadnia przyczynę jego odrzucenia oraz poucza o procedurze odwoławczej.

  § 6. W trakcie trwania roku budżetowego, jednak nie wcześniej, niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok, sołectwo może dokonać zmiany przyjętego do realizacji na dany rok przedsięwzięcia lub jego zakresu (załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia) lub wprowadzić nowe przedsięwzięcie w związku z oszczędnościami wynikającymi z realizacji „pierwotnego” wniosku (załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia), zgodnie z procedurą zawartą w §4 - §5, w terminie do 31 października danego roku, z uwzględnieniem możliwości techniczno-organizacyjnych realizacji nowych przedsięwzięć.

  § 7. Informacja na temat wykorzystania środków z funduszu sołeckiego przekazywana będzie sołtysom dwa razy w roku:
  - do 31 lipca danego roku, za okres od 1 stycznia do 30 czerwca danego roku,
  - do 31 stycznia roku następnego, za okres od 1 lipca do 31 grudnia danego roku.

  § 8. Fundusz sołecki należy wykorzystać do 24 grudnia danego roku. Niewykorzystane do dnia 24 grudnia w danym roku środki funduszu wygasają z upływem roku i nie przechodzą na kolejny rok budżetowy.

  § 9. Traci moc Zarządzenie Nr 75/2014 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia
  10 września 2014 roku w sprawie określenia procedur wykorzystania funduszu sołeckiego.

  § 10. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2015-07-27 1221
  Data upublicznienia: 2015-07-27
  Art. czytany: 498 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 47104 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 43520 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 3 - rozmiar: 44032 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne