A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie - decyzja Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,4 kV nN
» Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2017 roku
» Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2017 roku
» Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów i wskaźnik zwiększajacy na 2018 rok
» OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OSÓB FUNKCYJNYCH
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2014-2018
 • U C H W A Ł A Nr VIII/49/2015

  z dnia 26 czerwca 2015r

  w sprawie: powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594z późn. zm.), art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2001r Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.)


  RADA GMINY uchwala, co następuje:


  § 1. 1 Powołuje się Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych, w następującym składzie:

  1. Monika Mączyńska
  2. Renata Kępa
  3. Sebastian Pik
  4. Andrzej Kwiatkowski
  5. Jacek Bryzik

  2. Zadaniem Zespołu jest przedstawienie Radzie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

  3. Powołany zespół dokona wyboru Przewodniczącego i Zastępcy na pierwszym posiedzeniu, zwołanym przez Przewodniczącego Rady.


  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.


  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  U Z A S A D N I E N I E  W tym roku upływa czteroletnia kadencja ławników sadowych. Zgodnie z art. 160 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ławników do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów. Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, wyboru ławników dokonują rady gmin w głosowaniu tajnym. Wybory odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników. Art.163 § 2 wymienionej ustawy stanowi, że przed przystąpieniem do wyboru rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. Wzorem procedury wyborczej zastosowanej przy wyborze ławników upływającej kadencji, w projekcie założono powierzenie zadań tego zespołu radnym należącym do Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników oraz przeprowadzenia głosowania.

  Data wprowadzenia: 2015-07-02 1157
  Data upublicznienia: 2015-07-02
  Art. czytany: 431 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2016


  Grzybowa Góra - 985

  Kierz Niedźwiedzi - 774

  Lipowe Pole Plebańskie - 437

  Lipowe Pole Skarbowe - 279

  Majków - 915

  Michałów - 276

  Skarżysko Kościelne - 2322

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne