A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Interpelacja Radnej Moniki Kocia z dnia 12 lutego 2019 r.
» Interpelacja Radnej Edyty Niziołek z dnia 12 lutego 2019 r.
» Interpelacja Radnego Stanisława Czubaka z dnia 12 lutego 2019 r.
» Interpelacja Radnego Michała Rymarczyka z dnia 12 lutego 2019 r.
» Przetarg nieograniczony - Wykonanie warstwy ścieralnej i robót wykończeniowych w ramach realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 539 (Rudka)
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2014-2018
 • U C H W A Ł A Nr VIII/46/2015

  z 26 czerwca 2015r

  w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
  z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.)  RADA GMINY UCHWALA, co następuje:

  § 1

  Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
  § 2

  Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

  § 3

  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. pod nazwą: „Zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

  § 4

  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. pod nazwą: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

  § 5

  Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. pod nazwą: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. ” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

  § 6

  W Uchwale Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. dodaje się załącznik Nr 13 pod nazwą: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.”, który otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

  § 7

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 8

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  UZASADNIENIE

  W zakresie dochodów dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 1. Planowane dochody ogółem wynoszą 16 526 779,71 zł, w tym:
  - uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zwiększyła się o 17 488,00 zł , w tym zwiększeniu uległy dochody bieżące o kwotę 37 637,00 zł, natomiast zmniejszeniu uległy dochody majątkowe o kwotę 20 149,00 zł.
  Zmiana planu dochodów dotyczy:
  W dziale 852 – Pomoc społeczna
  decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.266.2015 w rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zmniejsza się dochody z dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminom w kwocie 1 043,00 zł, a zwiększa się o kwotę 1 043,00 zł, dochody z dotacji na zadania zlecone gminom w rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
  rozdziale 85216 - Zasiłki stałe - zmniejsza się dochody z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 721,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.260.2015.
  rozdziale 85295 Pozostała działalność - zwiększa się dochody z dotacji celowej na realizację zadań własnych gmin w kwocie 22 158,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.252.2015.
  W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami – zwiększa się dochody o dotację celową na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 16 200,00 zł, porozumienie z Ministrem Gospodarki na realizację zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Skarżysko Kościelne”, przyjętych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”
  W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zmniejsza się dochody o kwotę 20 149,00 zł, aneks do umowy na realizację projektu z programu PROW, po przetargu na zadanie „Adaptacja pomieszczeń i naprawa dachu świetlicy wiejskiej w Lipowym Polu Skarbowym oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy z wykonaniem grilla z zadaszeniem”

  W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 2.
  Planowane wydatki ogółem po zmianach wynoszą 17 576 779,71 zł.
  - uchwałą zmieniającą budżet, zwiększono wydatki ogółem o kwotę 17 488,00 zł, w tym wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 20 149,00 zł, natomiast wydatki bieżące zwiększono o kwotę 37 637,00 zł.
  Zmiana planu wydatków dotyczy:

  W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
  rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmieniana między paragrafami wydatków z przeznaczeniem na remont.
  W dziale 750 – Administracja publiczna
  rozdziale 75095- Pozostała działalność – zmniejszenie wydatków o kwotę 12 100,00 zł, zmiana planu między rozdziałami, przeniesienie do rozdziału 92105 .
  W dziale 801 – Oświata i wychowanie
  rozdziale 80110- Gimnazja – zmieniana między paragrafami wydatków

  W dziale 852 – Pomoc społeczna rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zmniejsza się wydatki z dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminom w kwocie 1 043,00 zł,
  a zwiększa się o kwotę 1 043,00 zł, wydatki z dotacji na zadania zlecone gminom w rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, rozdziale 85216 - Zasiłki stałe - zmniejsza się wydatki z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 721,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

  rozdziale 85295 Pozostała działalność - zwiększa się wydatki z dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy w kwocie 22 158,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,.
  W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami – zwiększa się dochody o dotację celową na zadanie bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 16 200,00 zł, porozumienie z Ministrem Gospodarki na realizację zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Skarżysko Kościelne”, przyjętych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”
  W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury – zwiększenie wydatków o kwotę 12 100,00 zł, zmiana planu między rozdziałami, przeniesienie z rozdziału 75095 .

  rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zmniejsza się wydatki o kwotę 20 149,00 zł, aneks do umowy na realizację projektu po przetargu na zadanie „Adaptacja pomieszczeń i naprawa dachu świetlicy wiejskiej w Lipowym Polu Skarbowym oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy z wykonaniem grilla z zadaszeniem”


  W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały – „Zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku” zmienia się zadanie w pozycji Nr 5 pn. „Adaptacja pomieszczeń i naprawa dachu świetlicy wiejskiej w Lipowym Polu Skarbowym oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy z wykonaniem grilla z zadaszeniem”, zmienia się kwotę wydatków na 2015 rok, w tym zmniejsza się kwotę finansowania z Unii Europejskiej

  W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok.” W zadaniu w pozycji Nr 2 pn. 'Adaptacja pomieszczeń i naprawa dachu świetlicy wiejskiej w Lipowym Polu Skarbowym oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy z wykonaniem grilla z zadaszeniem'– zmienia się przewidywane nakłady i źródła finansowania oraz wydatki roku 2015.

  W załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r., - zmienia się dochody i wydatki wynikające z decyzji Wojewody w dziale 852- Pomoc społeczna.

  W załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały - „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.” dodaje się ten załącznik w Uchwale Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. jako załącznik Nr 13 i ustala się wysokość dochodów i wydatków.  Data wprowadzenia: 2015-07-02 1142
  Data upublicznienia: 2015-07-02
  Art. czytany: 767 razy

  » załączniki nr 3 4 5 6 - rozmiar: 88064 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 1 - rozmiar: 20480 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 24064 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 954

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2293

  Świerczek - 275  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne