A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 128/2018
» ZARZĄDZENIE NR 127/2018
» ZARZĄDZENIE NR 126/2018
» ZARZĄDZENIE NR 125/2018
» ZARZĄDZENIE NR 124/2018
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2015
 • ZARZĄDZENIE Nr 55/2015

  z dnia 11 maja 2015 r.

  w sprawie stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy w systemie
  kierowania bezpieczeństwem narodowym w gminie Skarżysko Kościelne  Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 144 z późn. zm.), oraz § 4, § 8 i § 11 ust. 1 pkt. 6, ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. Nr 98, poz. 978), a także § 9 Zarządzenia nr 32/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie świętokrzyskim zarządza się, co następuje:

  § 1

  1. W celu stworzenia warunków do sprawnego kierowania bezpieczeństwem narodowym w gminie tworzy się gminny system kierowania bezpieczeństwem narodowym, zwany dalej „systemem kierowania”.
  2. System kierowania tworzy się na potrzeby zapewnienia ciągłości podejmowania decyzji i działań dla utrzymania bezpieczeństwa narodowego w gminie, w tym:
  1) monitorowania źródeł, rodzajów, kierunków i skali zagrożeń bezpieczeństwa narodowego;
  2) zapobiegania powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa narodowego;
  3) zapobiegania skutkom zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, a także ich usuwania;
  4) kierowania realizacją zadań obronnych na obszarze gminy.
  3. W skład sytemu kierowania wchodzą:
  1) stanowisko kierowania Wójta;
  2) stały dyżur w Urzędzie Gminy.

  § 2

  1. Urząd Gminy organizuje wyłącznie główne stanowisko kierowania rozmieszczone w swojej stałej siedzibie i w zapasowym miejscu pracy.
  2. Zapasowe miejsce pracy Urzędu Gminy, tworzone w ramach głównego stanowiska kierowania, przygotowuje się w innym niż stała siedziba Urzędu obiekcie budowlanym będącym w trwałym zarządzie Urzędu lub planowanym do przydzielenia Urzędowi w ramach świadczeń na rzecz obrony.
  3. Lokalizację głównego stanowiska kierowania rozmieszczonego w zapasowym miejscu pracy należy uzgodnić z Wojewodą Świętokrzyskim.
  4. W czasie określania rozmieszczenia zapasowego miejsca pracy uwzględnia się:
  1) infrastrukturę zapewniającą właściwe warunki pracy oraz warunki socjalno - bytowe,
  2) rozmieszczenie infrastruktury gospodarczej i przemysłowej.
  5. W stanie gotowości obronnej państwa czasu wojny w ramach funkcjonowania systemu stanowiska kierowania Wójta, zapewnieniem realizacji zadań obronnych wynikających z Planu Operacyjnego kieruje Wójt Gminy na obszarze gminy.
  6. Urząd Gminy wykonuje zadania związane z kierowaniem bezpieczeństwem narodowym w zależności od skali zagrożenia, z wykorzystaniem stałej siedziby lub stanowiska kierowania.

  § 3

  1. Zasady organizacji i funkcjonowania głównego stanowiska kierowania Wójta określa „Instrukcja pracy na Głównym Stanowisku Kierowania Wójta Gminy Skarżysko Kościelne w Stałej Siedzibie Urzędu i Zapasowym Miejscu Pracy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.
  2. Stanowisko kierowania po rozwinięciu funkcjonuje przez całą dobę w systemie dwuzmianowym.

  § 4

  Czynności organizacyjne dotyczące kierowania i realizacji przedsięwzięć związanych z rozwijaniem, przemieszczeniem oraz maskowaniem głównego stanowiska kierowania określa „Plan przemieszczenia Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne na stanowisko kierowania w Zapasowym Miejscu Pracy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.

  § 5

  Zadania związane z funkcjonowaniem systemu ochrony głównego stanowiska kierowania określają:
  1. 'Plan ochrony Głównego Stanowiska Kierowania w Stałej Siedzibie Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne”.
  2. 'Plan ochrony Głównego Stanowiska Kierowania w Zapasowym Miejscu Pracy Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne”.

  § 6

  Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy zobowiązuję do zabezpieczenia niezbędnych potrzeb materiałowo – technicznych celem prawidłowego funkcjonowania głównego stanowiska kierowania.

  § 7

  Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

  § 8

  Traci moc Zarządzenie Nr 20/2008 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie organizacji głównego stanowiska kierowania Wójta w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny.

  § 9

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2015-05-12 1444
  Data upublicznienia: 2015-05-12
  Art. czytany: 1927 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne