A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie - decyzja Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,4 kV nN
» Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2017 roku
» Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2017 roku
» Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów i wskaźnik zwiększajacy na 2018 rok
» OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OSÓB FUNKCYJNYCH
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2015
 • ZARZĄDZENIE Nr 41/2015

  z dnia 20 kwietnia 2015r.

  w sprawie: powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy.

  Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337) oraz § 1 i § 2 Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Skarżysko Kościelne, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/164/05 z dnia 30 marca 2005r. Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym zmienionej Uchwałą Nr XLIV/251/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 27 maja 2010r.

  Z a r z ą d z a m co następuje:

  § 1.

  Powołuje się Gminną Komisję Stypendialną, która będzie prowadziła działalność w roku szkolnym 2014/2015.

  § 2.

  W skład komisji wchodzą:
  1. Mączyńska Monika - przedstawiciel Urzędu Gminy - przewodniczący.
  Członkowie:
  2. Gula Agata - przedstawiciel GOPS
  3. Wiatr Renata - pedagog szkolny
  4. Foch Włodzimierz - przedstawiciel Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych
  5. Przedstawiciel Rady Rodziców :
  - Walas Andrzej - ze Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym
  - Płusa Wojciech - ze Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze
  - Glijer Agnieszka - ze Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu
  - Miernik Karolina - ze Szkoły Podstawowej w Majkowie
  - Luiza Białas - ze Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim
  6. Przedstawiciel Rady Sołeckiej:
  - Drzewiecki Wojciech - w Skarżysku Kościelnym I
  - Sykulska Irena – w Skarżysku Kościelnym II
  - Dwojak Waldemar - w Grzybowej Górze
  - Wesołowski Stefan - w Świerczku
  - Kępa Renata - w Lipowym Polu Plebańskim
  - Sadza Agnieszka- w Lipowym Polu Skarbowym
  - Małecka Anna - - w Majkowie
  - Kuźdub Mariusz - w Michałowie
  - Seweryn Alicja - w Kierzu Niedźwiedzim
  § 3.

  Komisja zbiera się na posiedzeniach w terminach ustalonych przez Wójta Gminy.

  § 4.

  Do zadań Komisji należy:
  - wstępna kwalifikacja wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, pod względem spełnienia kryteriów uprawniających do otrzymania pomocy materialnej,
  - rozpatrzenie wszystkich przypadków sytuacji materialnej uczniów, kwalifikujących się do udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym urzędu, na podstawie posiadanych informacji o trudnej sytuacji materialnej uczniów. W tym celu Komisja z pomocą pracowników prowadzących obsługę biurową Komisji dokumentuje sytuację materialną uczniów, kwalifikujących się do udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym z urzędu,
  - przedstawienie propozycji wysokości stypendiów i zasiłków w indywidualnych sprawach ustalonych według zasad określonych w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

  § 5.

  Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.

  § 6.

  Obsługę biurową prac Komisji prowadzi pracownik Urzędu.

  § 7.

  Traci moc Zarządzenie Nr 94/2014 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 października 2014r w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy ze zmianami.

  § 8.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2015-04-20 1306
  Data upublicznienia: 2015-04-20
  Art. czytany: 375 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2016


  Grzybowa Góra - 985

  Kierz Niedźwiedzi - 774

  Lipowe Pole Plebańskie - 437

  Lipowe Pole Skarbowe - 279

  Majków - 915

  Michałów - 276

  Skarżysko Kościelne - 2322

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne