A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała Nr XLIV/274/2018
» Uchwała Nr XLIV/273/2018
» Uchwała Nr XLIV/272/2018
» Uchwała Nr XLIV/271/2018
» Uchwała Nr XLIV/270/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2014-2018
 • UCHWAŁA NR V/32/2015

  z dnia 30 marca 2015r

  uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarżysko Kościelne”


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami)) oraz art. 12 ust.1 w związku z art..27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 199)


  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1.

  Uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarżysko Kościelne” zatwierdzonego uchwałą Nr XLIX/283/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 28 września 2010r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarżysko Kościelne, zwaną dalej Studium.

  § 2.

  Studium obejmuje obszar Gminy Skarżysko Kościelne, w jej granicach administracyjnych

  § 3.

  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarżysko Kościelne obejmuje:
  1) tekst Studium, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
  2) rysunek Studium w skali 1:10 000 – Uwarunkowania rozwoju przestrzennego, stanowiący załącznik Nr 2;
  3) rysunek Studium w skali 1:10 000 – Kierunki rozwoju przestrzennego, stanowiący załącznik Nr 3;
  4) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Studium w trakcie jego wyłożenia do publicznego wglądu, stanowiące załącznik Nr 4 do uchwały.

  § 4.

  Studium, jest podstawą do prowadzenia polityki przestrzennej na obszarze Gminy Skarżysko Kościelne oraz w szczególności stanowi podstawę do badania zgodności rozwiązań projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego polityką przestrzenną określoną w Studium.

  § 5.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 6.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  UZASADNIENIE


  Przedmiotowa uchwała wypełnia dyspozycję wynikającą z uchwały nr VIII/26/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarżysko Kościelne” zatwierdzonego uchwałą nr XLIX/283/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 28 września 2010 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarżysko Kościelne.
  Przedmiotem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarżysko Kościelne jest aktualizacja studium i sporządzenie dokumentu dla gminy w jej granicach administracyjnych. W związku z włączeniem w granice administracyjne Gminy Skarżysko Kościelne sołectw: Majków i Michałów z Gminy Wąchock (z dniem 01.01.2001r.) oraz Kierz Niedźwiedzi z Gminy Mirów (z dniem 01.04.2004r.), na mocy uchwały z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie aktualności „Studium”, przyjęto jako obowiązującą na obszarze Gminy Skarżysko Kościelne „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Wąchock” przyjęte uchwałą Nr XLVIII/279/98 Rady Miasta i Gminy w Wąchocku z dnia 18 czerwca 1998r. w odniesieniu do włączonych sołectw Majków i Michałów w ich granicach administracyjnych oraz „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirów” przyjęte uchwałą Nr XI/72/99 Rady Gminy w Mirowie z dnia 8 grudnia 1999r. w odniesieniu do sołectwa Kierz Niedźwiedzi w jego granicach administracyjnych.
  Z uwagi na okoliczność włączenia w granice administracyjne Gminy Skarżysko Kościelne nowych sołectw z gmin: Wąchock i Mirów, opracowana analiza aktualności „Studium” wskazuje jednoznacznie na konieczność jego zmiany. Ponadto zmianie uległy uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i prawne oraz przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  Zgodnie z orzeczeniem nr II SA/Wr 360/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-07-17 “przewidziany w §8 ust. 2 R.M.I. (rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy) tryb zmiany studium dotyczy wyłącznie przypadku przyjmowania pojedynczych zmian Studium, które dotyczą niewielkich jego fragmentów. (..) Wprowadzenie zatem (..) istotnych i głębokich zmian Studium nie mogło zostać dokonywane poprzez zmianę tekstu i rysunku studium w trybie przewidzianym w § 8 ust. 2 R.M.I., nie są to bowiem zmiany Studium polegające na jego uzupełnieniu o pojedyncze ustalenia.”
  W związku z powyższym, zważając na omówione powyżej okoliczności, w tym całkowitą dezaktualizację ustaleń Studium, co prowadziło do konieczności wprowadzenia “istotnych i głębokich zmian Studium”, zasadne jest opracowanie i przyjęcie przedmiotową uchwałą kompletnego dokumentu w formie Studium, zgodnego z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
  Ze względu na treść uchwały nr VIII/26/11 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarżysko Kościelne” zatwierdzonego uchwałą nr XLIX/283/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 28 września 2010 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarżysko Kościelne, we wszystkich pismach proceduralnych należało się powołać na nomenklaturę stosowaną w uchwale o przystąpieniu do sporządzania tego dokumentu.
  Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarżysko Kościelne opracowywany został zgodnie z procedurą określoną przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t Dz. U. z 2015 r. poz. 199).

  W trakcie przygotowywania projektu Studium zawiadomiono wymagane przepisami prawa instytucje i organy oraz ogłoszono w prasie i poprzez obwieszczenie Wójta Gminy o przystąpieniu do opracowania zmiany Studium, publikowane na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, w poszczególnych sołectwach oraz na stronie Biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy. Sporządzony projekt dokumentu został zaopiniowany i uzgodniony przez instytucje i organy, zgodnie z art.11 pkt.6. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  Projekt , został poddany ocenie publicznej poprzez wyłożenie do publicznego wglądu oraz przeprowadzenie dyskusji publicznej, został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 16 grudnia 2014 roku 9 stycznia 2015 roku, a publiczna dyskusja nad przyjętymi rozwiązaniami odbyła się w dniu 8 stycznia 2015 roku.
  W myśl art. 11 pkt.10 i pkt. 11 powołanej wyżej ustawy z dnia 27 marca 2003r. o wyłożeniu projektu Studium do publicznego wglądu, terminie wnoszenia uwag oraz – dyskusji publicznej, Wójt Gminy ogłosił w prasie i poprzez obwieszczenie, publikowane na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i poszczególnych sołectwach oraz na stronie Biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy.
  Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarżysko Kościelne zwana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarżysko Kościelne, przedkładana do uchwalenia, jest zgodna z właściwymi ustawami i przepisami szczególnymi, nie pozostając w sprzeczności z interesem publicznym oraz uwzględniając wymagania ochrony środowiska, tworzy podstawę do realizacji celu, o którym mowa wcześniej.

  Data wprowadzenia: 2015-04-02 1340
  Data upublicznienia: 2015-04-02
  Art. czytany: 1599 razy

  » załącznik nr 1synteza i uzasadnienie - rozmiar: 28034 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 1 kierunki - rozmiar: 316552 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 1 strona tytułowa - rozmiar: 25088 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 1 uwarunkowania - rozmiar: 231882 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 11384993 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 3 - rozmiar: 7613753 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 4 - rozmiar: 43008 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne