A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2017 roku
» Sprawozdania budżetowe za IV kwartał 2017 roku
» Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów i wskaźnik zwiększajacy na 2018 rok
» OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OSÓB FUNKCYJNYCH
» ZARZĄDZENIE NR 13/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2014-2018
 • UCHWAŁA NR V/30/2015

  z dnia 30 marca 2015r

  w sprawie: uchwalenia „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko Kościelne'


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013r, poz. 594 ze zm.) i art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.);


  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1

  Uchwala się „ Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko Kościelne” stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

  § 3

  Traci moc uchwała NR XXVI/163/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 listopada 2012r w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  Uzasadnienie


  Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zwany dalej „regulaminem”; regulamin jest aktem prawa miejscowego
  W dniu 16.02.2015 roku Wójt Gminy Skarżysko Kościelne wystąpił do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku Kamiennej z prośbą o opinię projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko Kościelne.
  Pismem z dnia 04.03.2015 roku znak: SE.Ia-46-1/5/15. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej pozytywnie zaopiniował projekt niniejszej uchwały.
  W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.  Data wprowadzenia: 2015-04-02 1334
  Data upublicznienia: 2015-04-02
  Art. czytany: 372 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 100864 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2016


  Grzybowa Góra - 985

  Kierz Niedźwiedzi - 774

  Lipowe Pole Plebańskie - 437

  Lipowe Pole Skarbowe - 279

  Majków - 915

  Michałów - 276

  Skarżysko Kościelne - 2322

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne