A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zapytanie ofertowe - Zimowe utrzymanie dróg
» ZARZĄDZENIE NR 160/2018
» ZARZĄDZENIE NR 159/2018
» Przetarg nieograniczony - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Skarżysko Kościelne oraz wyposażenie i prowadzenie PSZOK
» KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2014-2018
 • UCHWAŁA NR V/27/2015

  z dnia 30 marca 2015r

  w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2012-2016”.


  Na podstawie art.7 ust.1 pkt. 9, art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 87 ustawy
  z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i o opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014r, poz.1446);

  RADA GMINY uchwala co następuje:


  § 1 Przyjmuje się „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2012-2016”, zaopiniowany pozytywnie przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2 Uchyla się Uchwałę Nr XVI/94/2012 z dnia 20 styczna 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2012-2016”.

  § 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


  U z a s a d n i e n i e


  Gmina Skarżysko Kościelne zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) w zakresie zadań własnych realizuje sprawy dotyczące ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (art.7 ust.1 pkt. 9, art.18 ust.2 pkt.15), zaś ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014r, poz.1446) reguluje zasady sporządzania programów ochrony zabytków i Gminnych Ewidencji Zabytków.

  Uchwała Nr XVI/94/2012 z dnia 20 stycznia 2012r. wymaga aktualizacji z uwagi na konieczność poszerzenia katalogu obiektów włączonych do „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2012-2016” o ewidencjonowane stanowiska archeologiczne. Konieczność ta wypełnia przesłanki zapisów art. 87 ust 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a w szczególności uwzględnia uwarunkowania ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego. Program wymaga również aktualizacji w zakresie przywoływanych w tekście podstaw ustawowych.
  Jednocześnie zmian aktualizacyjnych jest tak dużo, że w celu zachowania przejrzystości programu uchwala się jego nowy tekst uchylając dotychczasową uchwałę.

  Sporządzone karty ewidencyjne stanowisk archeologicznych Gminnej Ewidencji Zabytków obejmują obszary w Kierzu Niedźwiedzim, Świerczku, Skarżysku Kościelnym oraz obiekt archeologiczny - rezerwat Rydno. Dokumenty sporządzone zostały zaopiniowane pozytywnie przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pismem z dnia 27.10.2014r. (znak: IN-UR.5120.1.2014).

  W uzasadnieniu powyższego stanowiska Konserwator Zabytków podaje, iż „przedłożony projekt poszerzenia katalogu obiektów włączonych do Gminnego programu opieki nad zabytkami i tym samym kart ewidencyjnych stanowisk archeologicznych oraz przedmiotowa dokumentacja zostały wypełnione poprawnie, zgodnie z instrukcją NID. Wobec powyższego opiniuje się przedmiotową dokumentację ewidencyjną pozytywnie, nie wnosząc żadnych uwag”.
  Data wprowadzenia: 2015-04-02 1323
  Data upublicznienia: 2015-04-02
  Art. czytany: 554 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 11179520 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne