A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt nr 7
» Projekt nr 6
» Projekt nr 5
» Projekt nr 4
» Projekt nr 3
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2015
 • ZARZĄDZENIE NR 29/2015

  z dnia 20 marca 2015 roku.

  w sprawie: zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne.

  Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594ze zmianami);

  zarządza się, co następuje:
  § 1
  W załączniku do Zarządzenia Nr 83/2011 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia
  05 października 2011r w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne wprowadza się następujące zmiany:


  1.W Części Drugiej, w Rozdziale III wprowadza się następujące zmiany:

  1/ § 80 pkt.3 przyjmuje nowe brzmienie”:

  3. Do zadań stanowiska ds. obywatelskich należy:

  1. W zakresie ewidencji ludności:

  1/ prowadzenie rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz aktualizacja danych w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności zgodnie z ustawą z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010r. Nr 217 poz. 1427 ze zmianami),
  2/ występowanie o nadanie nr PESEL w stosunku do osób nieposiadających numery PESEL w związku z zameldowaniem na pobyt stały lub pobyt czasowy,
  3/ przeprowadzanie postępowań administracyjnych na wniosek lub z urzędu o wymeldowanie osób z pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy,
  4/ przyjmowanie informacji od właścicieli (zarządcy) nieruchomości o stałym lub czasowym pobycie osób w ich lokalach,
  5/ organizowanie i udział w kontrolach dyscypliny meldunkowej,
  6/ prowadzenie stałego rejestru wyborców i dokonywanie odpowiednich sprawozdań
  i wydruków związanych z przeprowadzeniem powszechnych wyborów,
  7/ wydawanie, na wniosek zainteresowanych mieszkańców, urzędów i instytucji zaświadczeń z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców.

  2.W zakresie dowodów osobistych:

  1/ przyjmowanie zgłoszenia, weryfikacja danych osobowych z wniosku na podstawie dostępnych rejestrów oraz wydanie dowodu osobistego zgodnie z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010r. Nr 167 poz. 1131 ze zmianami),
  2/ aktualizacja danych o wydanych dowodach osobistych.
  3/ archiwizacja dokumentacji dowodowej.

  3.W zakresie działalności gospodarczej:

  1/ przyjmowanie wniosków o wpis, aktualizację wpisu i wykreślenie podmiotu z CEIDG,
  2/ wydawanie zaświadczeń z zakresu ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez wójta Gminy Skarżysko Kościelne prowadzonej do dnia 31.12.2011r.,
  3/ prowadzenie spraw dotyczących wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz spraw związanych z ustaleniem opłat za te zezwolenia w danym roku kalendarzowym,
  4/ przygotowanie projektów uchwał w zakresie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

  4. W zakresie ochrony informacji niejawnych:

  1/ realizacja zadań zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010r Nr 182 poz. 1228 ze zmianami)

  5. W zakresie statystyki publicznej:

  1/ realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 28 czerwca 1995r – o statystyce publicznej (Dz.U. z 2012 poz.591 ze zmianami),
  2/ przekazywanie służbom statystyki publicznej zgromadzonych danych w zakresie, formach i terminach określonych każdorazowo w programie badań statystycznych statystyki publicznej,
  3/ wykonywanie obowiązku przekazywania informacji do badań statystycznych statystyki publicznej oraz krajowych rejestrów urzędowych prowadzonych na podstawie ustawy.

  6. W zakresie ustawy o ochronie danych osobowych:

  1/ prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r Dz. U. Nr 1182 ze zmianami), m.in.:
  a/ właściwe zabezpieczenie zbioru danych osobowych przed dostępem osób niepowołanych, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem,
  b/ przestrzeganie instrukcji ochrony danych osobowych,
  c/ zachowanie tajemnicy o informacjach zawartych w zbiorze danych osobowych w trakcie zatrudnienia jak również po jego ustaniu.

  7. Realizacja zadań obronnych określonych w regulaminie organizacyjnym urzędu
  w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

  8. Uczestniczenie w szkoleniu obronnym organizowanym przez urząd.

  9. Współdziałanie w redagowaniu Biuletynu Informacji Publicznej oraz aktualizacja informacji dotyczących zadań realizowanych na stanowisku pracy.

  10. Status Pani jako pracownika samorządowego regulują:
  1/ ustawa z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych (t.j. z 2014r Dz. U. poz. 1202 ze zm.),
  2/ ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. z 2014r. poz. 1502 ze zmianami) – wraz z przepisami wykonawczymi w zakresie nienormowanym w przepisach w/w.
  11.Realizacja zadań pracownika wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne,

  2. § 83 pkt.1 przyjmuje nowe brzmienie:

  1. Do zadań zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy:

  1/ W zakresie Urzędu Stanu Cywilnego:

  1. prowadzenie i aktualizacja rejestrów stanu cywilnego zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. „Prawo o aktach stanu cywilnego” (Dz.U. z 2014r. poz. 1741 ze zmianami), w postaci Bazy Usług Stanu Cywilnego,
  2. występowanie o nadanie numeru PESEL w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia dla osób urodzonych w Polsce oraz wprowadzenie do rejestru PESEL zameldowania dziecka,
  3. sporządzanie protokołów oraz aktów stanu cywilnego i wynikających z nich aktualizacji rejestru PESEL,
  4. dołączanie do aktów stanu cywilnego wzmianek dodatkowych, zamieszczanie przypisów wraz z aktualizacją danych rejestru PESEL,
  5. rejestracja uznań i odmów w celu uznania/odmowy uznania ojcostwa,
  6. sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
  7. archiwizacja dokumentów z zakresu akt stanu cywilnego,
  8. przeprowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie:
  a/ zmiany imion i nazwisk
  b/ sprostowania błędów pisarskich i uzupełnienia aktów stanu cywilnego,
  9. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie „Prawo o aktach stanu cywilnego” oraz „Kodeks rodzinny i opiekuńczy” zastrzeżonych dla kierownika USC,
  10. przeprowadzenie postępowań w celu nadania „Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

  2/ W zakresie dowodów osobistych:

  1.przyjmowanie zgłoszenia, weryfikacja danych osobowych z wniosku na podstawie dostępnych rejestrów oraz wydanie dowodu osobistego zgodnie z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010r. Nr 167 poz. 1131 ze zmianami),
  2.aktualizacja danych o wydanych dowodach osobistych.

  3/ W zakresie ochrony informacji niejawnych:
  1. realizacja zadań zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010r Nr 182 poz. 1228 ze zmianami)
  2. kierowanie kancelarią dokumentów niejawnych - do podstawowych zadań kierownika kancelarii należy:
  a/ bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów,
  b/ udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom do tego uprawnionym,
  c/ egzekwowanie zwrotu dokumentów,
  d/ kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów w kancelarii oraz urzędzie,
  e/ prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami,
  f/ wykonywanie poleceń pełnomocnika ochrony.

  4/ W zakresie statystyki publicznej:

  1. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 28 czerwca 1995r – o statystyce publicznej (Dz.U. z 2012 poz.591 ze zmianami),
  2. przekazywanie służbom statystyki publicznej zgromadzonych danych w zakresie, formach i terminach określonych każdorazowo w programie badań statystycznych statystyki publicznej,
  3. wykonywanie obowiązku przekazywania informacji do badań statystycznych statystyki publicznej oraz krajowych rejestrów urzędowych prowadzonych na podstawie ustawy.

  5/ W zakresie ustawy o ochronie danych osobowych:

  1.prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r Dz. U. poz. 1182 ze zmianami), m.in.:
  a/ właściwe zabezpieczenie zbioru danych osobowych przed dostępem osób niepowołanych. nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem,
  b/ przestrzeganie instrukcji ochrony danych osobowych,
  c/ zachowanie tajemnicy o informacjach zawartych w zbiorze danych osobowych w trakcie zatrudnienia jak również po jego ustaniu.
  6. Realizacja zadań obronnych określonych w regulaminie organizacyjnym urzędu
  w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
  7. Uczestniczenie w szkoleniu obronnym organizowanym przez urząd.
  8. Współdziałanie w redagowaniu Biuletynu Informacji Publicznej oraz aktualizacja informacji dotyczących zadań realizowanych na stanowisku pracy.
  9. Ponosi odpowiedzialność za powierzone mienie stałe i ruchome na stanowisku pracy.
  § 2

  Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom referatów i samodzielnym stanowiskom pracy Urzędu Gminy.
  § 3

  Zobowiązuje się Sekretarza Gminy do utrzymania go w stałej aktualności.

  § 4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 marca 2015r.


  Data wprowadzenia: 2015-04-01 1354
  Data upublicznienia: 2015-04-01
  Art. czytany: 818 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne