A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 22 listopada 2018 r.
» Uchwała Nr XLIV/274/2018
» Uchwała Nr XLIV/273/2018
» Uchwała Nr XLIV/272/2018
» Uchwała Nr XLIV/271/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2014-2018
 • UCHWAŁA NR IV/20/2015

  z dnia 16 lutego 2015r

  w sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
  Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym.


  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art.44b, art.45 ust.1 pkt.2, lit.b i ust.8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. z 2007r. Dz. U. Nr 14 poz.89 ze zmianami) oraz §10 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym .


  RADA GMINY uchwala co następuje:


  § 1 Powołuje się Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  w Skarżysku Kościelnym na okres kadencji 2015 – 2019.

  1/ Przewodniczący Wójt Gminy – Pan Zdzisław Woźniak,
  2/ Przedstawiciel Wojewody – Pani Katarzyna Gawryś,
  3/ Członek – Pani Monika Mączyńska
  4/ Członek – Pani Renata Kępa
  5/ Członek – Pan Włodzimierz Foch

  § 2 Traci moc Uchwała Nr X/54/2011 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 21 czerwca 20011 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym.

  § 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 4 Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

  § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  UZASADNIENIE

  Rada Społeczna SPZOZ w Skarżysku Kościelnym w dotychczasowym składzie zakończyła kadencję 2011 - 2015. Zmieniły się władze Gminy oraz Rady Gminy, w związku z tym należy dokonać powołania Rady Społecznej SPZOZ na kadencję 2015 – 2019. W związku z powyższym należy dokonać zmian w składzie osobowym Rady Społecznej w zakresie przedstawicieli wytypowanych z organu uchwałodawczego. W dotychczasowym składzie z Rady Gminy wchodzili Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych,  Data wprowadzenia: 2015-02-16 1510
  Data upublicznienia: 2015-02-16
  Art. czytany: 603 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne