A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 13/2018
» ZARZĄDZENIE NR 12/2018
» ZARZĄDZENIE NR 11/2018
» ZARZĄDZENIE NR 10/2018
» ZARZĄDZENIE NR 9/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2014-2018
 • UCHWAŁA NR IV/19/2015

  z dnia 16 lutego 2015r

  w sprawie : zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia
  12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 465), art. 9, art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
  (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.)


  RADA GMINY uchwala, co następuje :

  § 1

  Zarządza się pobór podatku od osób fizycznych, od nieruchomości, rolnego i leśnego w tym także pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego w drodze inkasa.

  § 2

  Wyznacza się inkasentów, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 3

  1. Określa się wynagrodzenie dla inkasentów o których mowa w § 2 w wysokości 400 zł kwartalnie brutto plus 8 % należności od zainkasowanej kwoty podatku.
  2. Inkasenci o których mowa w § 2 pobierają podatki od podatników określonych w § 1
  i wpłacają je na konto Banku Spółdzielczego w Wąchocku:
  Nr 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021.
  3. Inkasenci pobierają należności z tytułu podatków od dnia poboru druków kwitariuszy przychodowych K-103 z Urzędu Gminy do dnia terminu płatności podatków włącznie.
  4. Inkasenci mają obowiązek wydania pokwitowania wpłaty podatku, każdemu wpłacającemu podatnikowi.
  5. Wynagrodzenie za inkaso wypłaca się w terminie do 10 – go dnia następnego miesiąca
  w którym dokonano rozliczenia.

  § 4

  Pobór podatku w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podatników bezpośrednio
  w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym.

  § 5

  Traci moc: Uchwała Nr XL/249/2014 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.

  § 6

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 7

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

  UZASADNIENIE


  W związku z rezygnacją z funkcji sołtysa, inkasenta wystąpiła konieczność zmiany treści załącznika nr 1 do Uchwały w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso. Jednocześnie, w celu przejrzystości prawa miejscowego uchylono całą poprzednią uchwałę zastępując jej treść w całości nową uchwałą.  Data wprowadzenia: 2015-02-16 1507
  Data upublicznienia: 2015-02-16
  Art. czytany: 439 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 26624 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2016


  Grzybowa Góra - 985

  Kierz Niedźwiedzi - 774

  Lipowe Pole Plebańskie - 437

  Lipowe Pole Skarbowe - 279

  Majków - 915

  Michałów - 276

  Skarżysko Kościelne - 2322

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne