A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała Nr XLIV/274/2018
» Uchwała Nr XLIV/273/2018
» Uchwała Nr XLIV/272/2018
» Uchwała Nr XLIV/271/2018
» Uchwała Nr XLIV/270/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2014-2018
 • UCHWAŁA IV/17/2015

  z dnia 16 lutego 2015r

  w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
  z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.)


  RADA GMINY UCHWALA, co następuje:

  § 1

  Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2

  Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

  § 3

  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. pod nazwą: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

  § 4

  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. pod nazwą: „Zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

  § 5

  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. pod nazwą: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

  § 6

  Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. pod nazwą: „Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

  § 7

  Paragraf 8 Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. otrzymuje brzmienie:

  Ustala się dochody w kwocie 330 000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 337 841 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

  § 8

  Paragraf 13 Uchwały Nr III/14/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r. otrzymuje brzmienie:

  Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 169 986,95 zł, zgodnie z załącznikiem
  Nr 6 do niniejszej uchwały.

  § 9

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 10

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  UZASADNIENIE

  W zakresie dochodów dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 1.
  Planowane dochody ogółem wynoszą 15 984 002,22 zł, w tym:
  - uchwałą zmieniającą budżet, kwota dochodów ogółem zwiększyła się o 92 185,00 zł , w tym dochody bieżące zwiększyły się o 92 185,00 zł,
  Zmiana planu dochodów dotyczy:

  W dziale 756– Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zmniejsza się o kwotę 330 000,00 zł - dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, konieczność zmiany rozdziału klasyfikacji dochodu.
  W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 – Pozostała działalność - zwiększa się dochody o kwotę 92 185,00 zł, jako dochody na realizację projektu systemowego ”Od marginalizacji do aktywizacji- eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne” - programu POKL realizowanego przez GOPS

  W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami - zwiększa się dochody o kwotę 330 000,00 zł.

  W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 2.
  Planowane wydatki ogółem wynoszą 16 934 002,22 zł.
  - uchwałą zmieniającą budżet, zwiększono wydatki ogółem o kwotę 92 185,00 zł w tym wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 215 000,00 zł, natomiast wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 122 815,00 zł.

  Zmiana planu wydatków dotyczy:

  W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo
  rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 200 000,00 zł, na zadanie w Majkowie.
  W dziale 750 – Administracja publiczna
  rozdziale 75023 – Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) - zwiększa się wydatki majątkowe a zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 15 000,00 zł.
  W dziale 757 – Obsługa długu publicznego
  rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zmniejsza się wydatki na obsługę długu o 100 000,00 zł i dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.
  W dziale 852 – Pomoc społeczna
  rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  - zmniejsza się wydatki o kwotę 8 815,00 zł,
  rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe - zmniejsza się wydatki o kwotę 2 000,00 zł.
  W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
  rozdziale 85395 – Pozostała działalność
  - zwiększa się wydatki o kwotę 103 000,00 zł, na realizację projektu systemowego ”Od marginalizacji do aktywizacji- eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne” - programu POKL realizowanego przez GOPS.
  W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami - zmniejsza się wydatki o kwotę 50 000,00 zł, wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi
  rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000,00 zł,
  rozdziale 90095 – Pozostała działalność - zmniejsza się wydatki o kwotę 30 000,00 zł, na zadanie opieka nad bezdomnymi zwierzętami
  W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
  rozdziale 92195 – Pozostała działalność - dokonuje się zmian między paragrafami wydatków w zadaniu 2.5 Kultywowanie tradycji historycznych na terenie sołectwa, realizowanego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Świerczek

  W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały – „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku” w wydatkach majątkowych i bieżących zmienia się łączne nakłady, wydatki roku budżetowego oraz źródła finansowania:
  - w wydatkach majątkowych w zadaniu :
  - zadanie 1 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Majków (ul. Św. Anny) Gmina Skarżysko Kościelne, zwiększa się łączne nakłady, planowane wydatki i źródła finansowania
  - w wydatkach bieżących w zadaniach :
  - zadanie 5 - Od marginalizacji do aktywizacji- eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne- zwiększa się łączne nakłady finansowe, planowane wydatki i źródła finansowania
  - zadanie 6 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Skarżysko Kościelne oraz utworzenie i prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK- zmniejsza się wydatki, łączne nakłady finansowe i źródła finansowania
  - zadanie 8 - Oświetlenie uliczne- zmniejsza się wydatki łączne nakłady finansowe i źródła finansowania
  - zadanie 9 - Opieka nad bezdomnymi zwierzętami- odłów, transport, opieka weterynaryjna i przetrzymywanie zwierząt - zmniejsza się wydatki łączne nakłady finansowe i źródła finansowania.
  W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały – „Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.”- zwiększa się wydatki wprowadzając zadanie 10 – Budowa przyłącza kanalizacyjnego budynku Urzędu Gminy do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.

  W załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały – „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok”, zwiększa się wydatki w roku budżetowym , przewidywane nakłady i źródła finansowania w zadaniach :
  - zadanie 1 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Majków (ul. Św. Anny) Gmina Skarżysko Kościelne,
  - zadanie 5 - Od marginalizacji do aktywizacji- eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne

  W załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały – „Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku” dokonuje się następujących zmian:
  - w zadaniu – 2.5. – Kultywowanie tradycji historycznych na terenie sołectwa, w sołectwie Kierz Niedźwiedzi, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.


  Data wprowadzenia: 2015-02-16 1456
  Data upublicznienia: 2015-02-16
  Art. czytany: 801 razy

  » 3,4,5,6, - rozmiar: 97280 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 1 - rozmiar: 18944 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 25088 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne