A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt nr 7
» Projekt nr 6
» Projekt nr 5
» Projekt nr 4
» Projekt nr 3
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XLVII/295/2014 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  z dnia 26 września 2014r

  w sprawie: wystąpienia Gminy Skarżysko Kościelne ze Związku Międzygminnego pod nazwą „Utylizator”.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), § 9 pkt. 1 Statutu Związku Międzygminnego pod nazwą „Utylizator” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVI/107/2000 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 czerwca 2000 roku w sprawie przystąpienia Gminy Skarżysko Kościelne do Związku Międzygminnego pod nazwą „Utylizator”.

  RADA GMINY, uchwala co następuje:

  § 1. Gmina Skarżysko Kościelne występuje ze Związku Międzygminnego pod nazwą „Utylizator” z siedzibą w Skarżysku- Kamiennej.

  § 2. Po wystąpieniu ze Związku Międzygminnego pod nazwą „Utylizator” z siedzibą w Skarżysku -Kamiennej traci moc Uchwała Nr XVI/107/2000 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 czerwca 2000 roku w sprawie przystąpienia Gminy Skarżysko Kościelne do Związku Międzygminnego pod nazwą „Utylizator”.

  § 3. Tracą moc uchwały:
  1.Uchwała Nr XLIV/280/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia
  27 czerwca 2014r w sprawie wystąpienia Gminy Skarżysko Kościelne ze Związku Międzygminnego pod nazwą „UTYLIZATOR”.

  2.Uchwała Nr XLV/289/2014 Rady Gminy Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 14 lipca 2014r zmieniająca uchwałę w sprawie wystąpienia Gminy Skarżysko Kościelne ze Związku Międzygminnego pod nazwą „Utylizator”.

  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
  .


  U Z A S A D N I E N I E

  Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 12 do kompetencji Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielenie na ten cel odpowiedniego majątku. Zgodnie z § 9 pkt. 1 Statutu Związku Międzygminnego pod nazwą „Utylizator” członkostwo w Związku ustaje w razie wystąpienia członka na podstawie Uchwały Rady Gminy i na tej też podstawie Rada Gminy Skarżysko Kościelne zdecydowała o wystąpieniu ze Związku.
  Wystąpienie to przyczyni się do oszczędności finansowych dla Gminy, bowiem rocznie Gmina płaci składki członkowskie zależne od liczby mieszkańców. W 2013 roku suma składek Gminy Skarżysko Kościelne wyniosła 4.572,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt dwa złote 00/100).
  Ponadto w związku z pismem Wojewody Świętokrzyskiego znak: PNK I.4131.39.2014r z dnia 29 lipca 2014r dotyczące analizy Uchwały Nr XLIV/280/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 27 czerwca 2014r w sprawie wystąpienia Gminy Skarżysko Kościelne ze Związku Międzygminnego pod nazwą UTYLIZATOR oraz Uchwały Nr XLV/289/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 14 lipca 2014r. zmieniającą uchwałę w sprawie wystąpienia Gminy Skarżysko Kościelne ze Związku Międzygminnego pod nazwą Utylizator, dokonuje się uchylenia w/w uchwał. Z uwagi na rozbieżność w pisowni nazwy związku zawartej w tytule i podstawie prawnej, a dalszą częścią zmienianej uchwały w której zmiany nie odnoszą się do § 4 zmienianej nią uchwały, w kwestii ogłoszenia. Ponieważ uchwały gmin-członków związków międzygminnych nie podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i te zmiany zostały uwzględnione w przedmiotowej uchwale.
  Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i zasadne.
  Data wprowadzenia: 2014-10-01 0905
  Data upublicznienia: 2014-10-01
  Art. czytany: 854 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne