A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 120/2018
» ZARZĄDZENIE NR 119/2018
» ZARZĄDZENIE NR 118/2018
» ZARZĄDZENIE NR 117/2018
» ZARZĄDZENIE NR 116/2018
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2014
 • ZARZĄDZENIE NR 75/2014

  z dnia 10 września 2014 r.

  w sprawie określenia procedur wykorzystywania funduszu sołeckiego.


  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami ) oraz ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku
  o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301)


  zarządzam, co następuje:


  § 1. 1. W ramach realizacji zadań własnych gminy, zgodnie z Uchwałą Nr XLII/265/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Skarżysko Kościelne, przeznaczone zostaną środki finansowe, wyliczone na podstawie ustawy
  o funduszu sołeckim, zwane dalej funduszem sołeckim.
  2. Fundusz sołecki, o którym mowa w ust. l przeznaczony jest na realizację zadań wskazanych we wnioskach złożonych przez poszczególne sołectwa, zgodnie z ustawą
  o funduszu sołeckim.

  § 2. Wysokość kwot funduszu sołeckiego dla poszczególnych sołectw, o którym mowa w § l ust. 2, zostanie przekazana przez wójta gminy sołtysom, w terminie do 31 lipca każdego roku - załącznik Nr l do niniejszego zarządzenia.

  § 3. Warunkiem przyznania na każdy kolejny rok budżetowy środków z funduszu sołeckiego jest złożenie przez sołectwo do wójta wniosku, w terminie do dnia 30 września roku poprzedniego - załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

  § 4. 1. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie zwołane z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wzór uchwały zebrania wiejskiego stanowi załącznik Nr 3, natomiast wzór protokołu z zebrania wiejskiego stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
  2. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach określonych środków wraz z oszacowaniem kosztów i uzasadnieniem.

  § 5. W ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku, wójt informuje sołtysa o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku niespełniającego warunków określonych w ust. 2-4 art. 4 ustawy
  o funduszu sołeckim - załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

  § 6 Informacja na temat wykorzystania środków z funduszu sołeckiego przekazywana będzie sołtysom dwa razy w roku:
  1. z informacją o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze danego roku według stanu na dzień 30 czerwca w danym roku,
  2. ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za dany rok z całego okresu rozliczeniowego.

  § 7. 1. Zobowiązuje się sołtysów do przedłożenia półrocznych sprawozdań z realizacji poszczególnych zadań - załącznik Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

  2. Sprawozdania, o których mowa w ust. l, należy złożyć w Urzędzie Gminy
  w Skarżysku Kościelnym w następujących terminach:

  1/ do 31 lipca danego roku, za okres od 1 stycznia do 30 czerwca danego roku,
  2/ do 31 stycznia roku następnego - za okres od l lipca do 31 grudnia danego roku.

  § 8. Fundusz sołecki należy wykorzystać do 24 grudnia danego roku. Niewykorzystane do dnia 24 grudnia w danym roku środki funduszu wygasają z upływem roku i nie przechodzą na kolejny rok budżetowy.

  § 9 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 10 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2014-09-19 1040
  Data upublicznienia: 2014-09-19
  Art. czytany: 659 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 32256 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 37376 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 3 - rozmiar: 35840 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 4 - rozmiar: 30720 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 5 - rozmiar: 30208 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik nr 6 - rozmiar: 38400 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne