A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych oraz zwołania pierwszych posiedzeń okw
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
» Interpelacje Radnych z dnia 19 grudnia 2018 r.
» Interpelacje Radnych z dnia 07 grudnia 2018 r.
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XLVI/292/2014

  z dnia 31 lipca 2014

  w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/259/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skarżyskiemu

  Na podstawie art. 10 ust.2 oraz art.18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
  gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. , poz. 594, z późn.. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i w związku
  z art. 220 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
  poz.885 z późn. zm.)

  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1

  W uchwale Nr XLI/259/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie
  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skarżyskiego § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

  1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Skarżyskiemu na współfinansowanie zadania
  inwestycyjnego pn. „Budowa skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejscu
  skrzyżowania czterowlotowego dróg powiatowych w Skarżysku Kościelnym t.j. drogi nr 0555T – ul. Szkolna, drogi nr 0556T – ul. Kolonia, drogi nr 0557T – ul. Kościelna i ul. Iłżecka”.

  2. Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia umowy (porozumienia) ze Starostą Skarżyskim na
  zadanie wymienione w pkt. 1.

  3. Na realizację zadania wymienionego w pkt. 1 zostanie przekazana Powiatowi Skarżyskiemu
  w 2014 roku dotacja celowa na pomoc finansową w kwocie 400 000 zł (słownie: czterysta
  tysięcy złotych) „

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uzasadnienie
  Udzielanie pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego wynika z niżej wymienionych przepisów :

  Art. 10 ust. 2 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz.
  594 z późn. zm.) Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.
  Art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U . z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

  1. Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu
  terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej albo pomoc rzeczowa.

  2. Podstawą udzielenia pomocy, o której mowa w ust. 1, jest umowa. Art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U . z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
  Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odrębną
  uchwałą.
  Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana zostanie dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie
  „Budowa skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejscu skrzyżowania czterowlotowego dróg powiatowych w Skarżysku Kościelnym t.j. drogi nr 0555T – ul. Szkolna, drogi nr 0556T – ul. Kolonia, drogi nr 0557T – ul. Kościelna i ul. Iłżecka”, w kwocie 400 000 zł ( słownie: czterysta tysięcy złotych). Zmiana uchwały polegająca na zwiększeniu kwoty dotacji jest zainicjowana przez Powiat Skarżyski jako konsekwencja wyniku postępowania przetargowego.


  Data wprowadzenia: 2014-08-01 0816
  Data upublicznienia: 2014-08-01
  Art. czytany: 661 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne