A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» 09.11.2018
» ZARZĄDZENIE NR 146/2018
» ZARZĄDZENIE NR 145/2018
» ZARZĄDZENIE NR 144/2018
» ZARZĄDZENIE NR 143/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XLVI/290/2014

  z dnia 31 lipca 2014

  w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
  z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

  RADA GMINY UCHWALA, co następuje:

  § 1

  Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2

  Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

  § 3

  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Limity wydatków na
  wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do
  niniejszej uchwały.

  § 4

  Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Limity wydatków na
  wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w 2014 roku. ” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do
  niniejszej uchwały.

  § 5

  Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Dotacje celowe w 2014r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

  § 6

  Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

  § 7

  Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
  terytorialnego w 2014 r.”, otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

  § 8

  Paragraf 13 Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. otrzymuje brzmienie:

  Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 166 351,00 zł, zgodnie z załącznikiem
  Nr 6 do niniejszej uchwały.

  § 9

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 10

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Świętokrzyskiego.
  UZASADNIENIE

  W zakresie dochodów dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 1.
  Planowane dochody ogółem zwiększono do kwoty 16 689 222,34 zł, w tym:
  - uchwałą zmieniającą budżet, zwiększono dochody ogółem o kwotę 21 584,48 zł, w tym dochody bieżące
  zwiększono o kwotę 21 584,48 zł.

  Zmiana planu dochodów dotyczy:
  W dziale 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, zwiększa się dochody o kwotę 21 584,48 zł – jako kwota dofinansowania z WFOŚiGW , zadania demontaż, transport, i utylizacja płyt azbestowo-cementowych zdemontowanych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Skarżysko Kościelne.

  W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 2. Zmiany planu wydatków wpłynęły
  na zwiększenie wydatków ogółem do kwoty 17 918 226,63 zł, w tym :
  - uchwałą zmieniającą budżet zwiększono wydatki ogółem o kwotę 21 584,48 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększono ogółem o kwotę 20 000,00 zł zaś wydatki bieżące zwiększono ogółem o kwotę 1 584,48 zł.

  Zmiana planu wydatków dotyczy:
  W dziale 600– Transport i łączność
  rozdziale 60014– Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł – na zwiększenie dotacji dla Powiatu Skarżyskiego na współfinansowanie zadania „Budowa skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejscu skrzyżowania czterowlotowego dróg powiatowych w Skarżysku Kościelnym t.j. drogi
  nr 0555T – ul. Szkolna, drogi nr 0556T – ul. Kolonia, drogi nr 0557T – ul. Kościelna i ul. Iłżecka”.

  W dziale 757– Obsługa długu publicznego
  rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
  terytorialnego, zmniejsza się o kwotę 20 000 zł na odsetki od kredytów i dokonuje się zmian między
  paragrafami wydatków.
  W dziale 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód , dokonuje zmniejszenia wydatków na wniesienie wkładów do MPWiK Sp. z o.o w Skarżysku - Kamiennej na realizację zadania 'Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Skarżysku - Kamiennej i Skarżysku Kościelnym'.
  rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, zwiększa się wydatki o kwotę 21 584,48 zł – jako kwota z
  dofinansowania z WFOŚiGW , zadania demontaż, transport, i utylizacja płyt azbestowo-cementowych
  zdemontowanych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Skarżysko Kościelne.
  W dziale 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmiana wydatków między rozdziałami 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby i 92195 – Pozostała działalność , w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Majków.
  W dziale 926– Kultura fizyczna
  w rozdziale 92695 – Pozostała działalność , w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kierz Niedźwiedzi ,
  zmiana między paragrafami wydatków.
  W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku w wydatkach bieżących zadania 2 - Dowóz uczniów do gimnazjum w Skarżysku Kościelnym i zadania 3 Dowóz uczniów do gimnazjum w Skarżysku Kościelnym w latach 2014-2017, zmiana łącznych nakładów i wydatków w 2014 roku.

  W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały – Limity wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa
  handlowego w 2014 roku, wyzerowanie wartości przedsięwzięcia Wniesienie wkładów do MPWiK Sp. z o.o w Skarżysku - Kamiennej na realizację zadania 'Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Skarżysku - Kamiennej i Skarżysku Kościelnym'

  W załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały – Dotacje celowe w 2014 r.,, zwiększa się dotację dla Powiatu
  Skarżyskiego na zadanie „Budowa skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejscu skrzyżowania
  czterowlotowego dróg powiatowych w Skarżysku Kościelnym t.j. drogi nr 0555T – ul. Szkolna, drogi nr 0556T – ul. Kolonia, drogi nr 0557T – ul. Kościelna i ul. Iłżecka”.

  W załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały – Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu
  sołeckiego w 2014 rok,
  w zadaniu 2.3. Działalność sportowa i rekreacyjna w sołectwie – zmienia się kwoty między
  paragrafami wydatków,
  w zadaniu 5.1 - Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej ,
  sołectwa Majków zmienia się kwoty między rozdziałami wydatków.

  W załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały –Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na
  podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r., zwiększa kwotę
  dotacji dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie „Budowa skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w
  miejscu skrzyżowania czterowlotowego dróg powiatowych w Skarżysku Kościelnym t.j. drogi nr 0555T – ul.Szkolna, drogi nr 0556T – ul. Kolonia, drogi nr 0557T – ul. Kościelna i ul. Iłżecka”.


  Data wprowadzenia: 2014-08-01 0804
  Data upublicznienia: 2014-08-01
  Art. czytany: 840 razy

  » załączniki nr 2 - rozmiar: 24826 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załączniki nr 3 - rozmiar: 51232 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załączniki nr 4 - rozmiar: 33928 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załączniki nr 5 - rozmiar: 40590 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załączniki nr 6 - rozmiar: 35899 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załączniki nr 7 - rozmiar: 38305 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 1 - rozmiar: 21898 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne