A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt nr 7
» Projekt nr 6
» Projekt nr 5
» Projekt nr 4
» Projekt nr 3
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2014
 • ZARZĄDZENIE NR 52/2014

  z dnia 23 lipca 2014 r.

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r.  Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r.


  Zarządzam co następuje:


  § 1

  Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  § 2

  Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
  § 3

  Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. ” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

  § 4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  UZASADNIENIE

  Zmiany w dochodach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem Nr 1.

  Planowane dochody ogółem zwiększono do wysokości 16 667 637,86 zł., w tym:
  W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
  rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu, dokonuje się zwiększenia dochodów wynikających z decyzji Znak: DKC – 580/5/2014, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
  o kwotę 4 335,00 zł
  W dziale 852 – Pomoc społeczna,
  rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, dokonuje się zwiększenia dochodów wynikających z decyzji Znak: FN.I.3111.299.2014, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
  o kwotę 4 092,00 zł
  rozdziale 85214 –Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dokonuje się zwiększenia dochodów wynikających z decyzji Znak: FN.I.3111.297.2014, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o kwotę 51 486,00 zł
  rozdziale 85219 –Ośrodki pomocy społecznej, dokonuje się zwiększenia dochodów wynikających z decyzji Znak: FN.I.3111.257.2014, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o kwotę 305,00 zł

  Zmiany w wydatkach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem Nr 2.

  Planowane wydatki ogółem zwiększono do wysokości 17 896 642,15 zł., w tym:
  W dziale 750 – Administracja publiczna,
  rozdziale 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych , dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 500,00 zł,
  rozdziale 75095 – Pozostała działalność, dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 500 zł,
  W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
  rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu, dokonuje się zwiększenia wydatków z otrzymanej dotacji celowej o kwotę 4 335,00 zł, na wydatki rzeczowe
  W dziale 852 – Pomoc społeczna,
  rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze - zmniejsza się wydatki o kwotę 996,00 zł,
  rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej - zwiększa się wydatki o kwotę 2 996,00 zł,
  rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia - zmniejsza się wydatki o kwotę 2 000,00 zł,
  rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
  rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, dokonuje się zwiększenia wydatków z otrzymanej dotacji celowej o kwotę 4 092,00 zł , na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne,
  rozdziale 85214 –Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dokonuje się zwiększenia wydatków z otrzymanej dotacji celowej, o kwotę 51 486,00 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
  rozdziale 85219 –Ośrodki pomocy społecznej, dokonuje się zwiększenia wydatków z otrzymanej dotacji celowej o kwotę 305,00 zł , na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i na obsługę tego zadania oraz dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
  rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków ,

  W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
  rozdziale 85395 – Pozostała działalność, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.

  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r., ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.


  Data wprowadzenia: 2014-07-24 1011
  Data upublicznienia: 2014-07-24
  Art. czytany: 561 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 18944 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 26624 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 3 - rozmiar: 42496 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne