A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE
» Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
» ZARZĄDZENIE NR 54/2019
» ZARZĄDZENIE NR 53/2019
» ZARZĄDZENIE NR 52/2019
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XLV/288/2014

  z dnia 14 lipca 2014

  w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz na dystrybucję energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej.

  Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 10 ust. 1 i 2 oraz 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2013 r. poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379)


  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1. 1. Wyraża się wolę zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Skarżysko Kościelne, a Gminą Bliżyn, Gminą Skarżysko-Kamienna, Gminą Wąchock oraz Gminą Suchedniów w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz na dystrybucję energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej na okres do 31.12.2016 roku.

  2. Liczba Partnerów może ulec zmianie w trakcie trwania porozumienia.

  § 2. Upoważnia się Wójta Gminy Skarżysko kościelne do podpisania w imieniu Gminy Skarżysko Kościelne stosowanego porozumienia międzygminnego.

  § 3. Uchyla się Uchwałę Nr XLIV/282/2014 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym
  z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz na dystrybucję energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej.

  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne

  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uzasadnienie

  W celu racjonalizacji i optymalizacji wydatków na zakup energii elektrycznej gminy sąsiadujące z Gminą Skarżysko Kościelne postanowiły utworzyć w ramach porozumienia międzygminnego Grupę Zakupową.
  Dotychczasowe doświadczenia z przeprowadzonych przetargów wskazują, że zwiększenie przedmiotu zamówienia wpłynie korzystnie na ustalenie stawki opłat za energię elektryczną dla poszczególnych odbiorców.
  Takie rozwiązanie jest w zgodzie z obowiązującymi przepisami:
  - Art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2013 r. poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379) zgodnie z którym wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.
  - Art. 74 ustawy jw. według którego gminy mogą zawierać porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych. Gmina wykonująca zadania publiczne objęte porozumieniem przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin, związane z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te mają obowiązek udziału w kosztach realizacji powierzonego zadania.
  - Art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 poz. 423), który pozwala Zamawiającym wspólnie przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wyznaczając spośród siebie zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego w ich imieniu i na ich rzecz.

  Data wprowadzenia: 2014-07-15 1013
  Data upublicznienia: 2014-07-15
  Art. czytany: 806 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  Rejestr zmian:
  2014-07-15
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Anna Pocheć
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 953

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2291

  Świerczek - 273  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne