A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 22 listopada 2018 r.
» Uchwała Nr XLIV/274/2018
» Uchwała Nr XLIV/273/2018
» Uchwała Nr XLIV/272/2018
» Uchwała Nr XLIV/271/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XLV/286/2014

  z dnia 14 lipca 2014

  w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej w ramach PROW 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oddział w Kielcach.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 ze zm.) w nawiązaniu do § 10 pkt 3, 3b uchwały Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym Nr XXXIX/241/2013 z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko
  Kościelne na 2014 rok wraz z jej zmianami .

  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1.

  1. Zaciąga się w 2014 roku z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
  oddział w Kielcach pożyczkę na wyprzedzające finansowanie operacji „Budowa sieci kanalizacji
  sanitarnej w gminie Skarżysko Kościelne w miejscowościach : Skarżysko Kościelne, Grzybowa Góra , Majków, Michałów Rudka”, realizowanej z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321, „Podstawowe Usługi dla Gospodarki
  i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 do wysokości 428 595,00 (słownie:
  czterysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych )
  na zadania:

  - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz
  z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Michałów „Rudka””, do wysokości 219 437 złotych (słownie: dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta
  trzydzieści siedem złotych),

  - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz
  z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Skarżysko Kościelne (ul. Polna) i Grzybowa Góra (ul. Sosnowa)” do wysokości 209 158 złotych (słownie:
  dwieście dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych).

  2. Pożyczkę, o której mowa w ust. 1 zaciąga się do wysokości określonej w uchwale w sprawie
  uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 rok.

  § 2.

  1. Spłata pożyczki, o której mowa w § 1 nastąpi przez Agencję Płatniczą tj. Agencję Restrukturyzacji
  i Modernizacji Rolnictwa po uzyskaniu zwrotów dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego
  na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich operacji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie
  Skarżysko Kościelne w miejscowościach : Skarżysko Kościelne, Grzybowa Góra , Majków, Michałów
  Rudka „ w ramach działania 321, „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego
  PROW na lata 2007-2013 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00179-6921-UM1300182/13
  zawartej dnia 27 lutego 2014r. i jej późniejszymi zmianami.

  2. Spłata odsetek od udzielonej pożyczki będzie następować z dochodów własnych budżetu Gminy na
  zasadach określonych w umowie.

  § 3.

  Zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

  § 4.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 5.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  U Z A S A D N I E N I E
  Niniejszą uchwałę wywołuje się w związku z koniecznością zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa
  Krajowego w Warszawie oddział w Kielcach, pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji
  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Skarżysko Kościelne w miejscowościach : Skarżysko
  Kościelne, Grzybowa Góra , Majków, Michałów Rudka”, na zadania inwestycyjne:
  - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz
  z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości
  Michałów „Rudka”,
  - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz
  z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości
  Skarżysko Kościelne (ul. Polna) i Grzybowa Góra (ul. Sosnowa)”.
  Spłata pożyczki nastąpi po uzyskaniu dofinansowania.


  Data wprowadzenia: 2014-07-15 1010
  Data upublicznienia: 2014-07-15
  Art. czytany: 590 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne