A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała Nr II/13/2018
» Uchwała Nr II/12/2018
» Uchwała Nr II/11/2018
» Uchwała Nr II/10/2018
» Uchwała Nr II/9/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XLV/283/2014

  z dnia 14 lipca 2014 r.

  w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
  z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

  RADA GMINY UCHWALA, co następuje:

  § 1

  Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2

  Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

  § 3

  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Zadania inwestycyjne roczne w 2014 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

  § 4

  Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. ” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

  § 5

  Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Dotacje celowe w 2014r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

  § 6

  Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
  terytorialnego w 2014 r.”, otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

  § 7

  Paragraf 3 Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. otrzymuje brzmienie
  1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 229 004,29 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - kredytów w kwocie - 766 652,00 zł,
  - pożyczek w kwocie - 0,00 zł,
  - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy
  wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 462 352,29 zł.
  2. Przychody budżetu w wysokości 1 579 004,29 zł, rozchody w wysokości 350 000,00 zł, zgodnie z
  Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

  § 8

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 9

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Świętokrzyskiego.

  UZASADNIENIE
  W zakresie dochodów dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 1.
  Planowane dochody ogółem zwiększono do kwoty 16 607 419,86 zł, w tym:
  - uchwałą zmieniającą budżet, zwiększono dochody ogółem o kwotę 55 966,30 zł, w tym dochody bieżące
  zwiększono o kwotę 36 566,30 zł a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 19 400,00 zł.
  Zmiana planu dochodów dotyczy:
  W dziale 852– Pomoc społeczna
  rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, zwiększa się dochody o kwotę 35 388,00 zł – z tytułu zwiększenia dotacji na
  zasiłki stałe w kwocie 35 388, 00 zł wynikające z decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Znak:
  FN.I.3111.255.2014
  W dziale 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, zwiększa się dochody o kwotę 1 178,30 zł – z tytułu wpływu kwoty z WFOŚiGW jako opłaty produktowej
  W dziale 926– Kultura fizyczna
  rozdziale 92695 – Pozostała działalność , zwiększa się dochody o kwotę 19 400,00 zł – z tytułu podpisania umowy na dotację z Województwa na realizację programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2014 r.” na realizację projektu „Zasilanie w energię elektryczną i oświetlenie placu w miejscowości Świerczek” w ramach zadania -Doposażenie 'Centrum Rekreacyjno - Sportowego' w miejscowości Świerczek - zadanie
  współfinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Świerczek.
  W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 2. Zmiany planu wydatków wpłynęły
  na zwiększenie wydatków ogółem do kwoty 17 836 424,15 zł, w tym :
  - uchwałą zmieniającą budżet zwiększono wydatki ogółem o kwotę 55 966,30 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększono ogółem o kwotę 14 440,00 zł zaś wydatki bieżące zwiększono ogółem o kwotę 41 526,30 zł.
  Zmiana planu wydatków dotyczy:
  W dziale 010– Rolnictwo i łowiectwo
  rozdziale 01041– Program Rozwoju Obszarów wiejskich 2007-2013 – zmniejsza się wydatki o kwotę
  7 000,00 zł, przenosząc wydatek do rozdziału 92695 .
  W dziale 600– Transport i łączność
  rozdziale 60016– Drogi publiczne gminne – zwiększa się wydatki o kwotę 14 960,00 zł – na naprawy dróg
  gminnych
  W dziale 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
  rozdziale 75412-Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki bieżące (dotacje dla OSP G.Góra na zakup
  i wymianę beczki) o 20 000 zł ,zaś zmniejsza się majątkowe tj. dotację o kwotę 54 960,00 zł (dotacja dla OSP Lipowe Pole na zakup samochodu)
  W dziale 757– Obsługa długu publicznego
  rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
  terytorialnego, zmniejsza się o kwotę 30 000 zł na odsetki od kredytów.
  W dziale 852– Pomoc społeczna
  rozdziale 85216 – Zasiłki stałe , zwiększa się o kwotę 35 388,00 zł na wypłatę zasiłków stałych ze środków z dotacji.
  W dziale 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych , dokonuje zwiększa się plan na wydatki , o kwotę uzyskanych wpływów z opłat produktowych.

  W dziale 926– Kultura fizyczna
  rozdziale 92695 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 76 400,00 zł na realizację na realizację zadania z programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2014 r.” na realizację projektu „Zasilanie w energię elektryczną i oświetlenie placu w miejscowości Świerczek” w ramach zadania -Doposażenie 'Centrum Rekreacyjno - Sportowego' w miejscowości Świerczek - zadanie współfinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Świerczek
  W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały – Zadania inwestycyjne roczne w 2014 roku
  - w zadaniu 8 - Budowa zasilania w energię elektryczną i oświetlenie placu w miejscowości Świerczek w ramach zadania -Doposażenie 'Centrum Rekreacyjno - Sportowego' w miejscowości Świerczek - zadanie współfinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Świerczek zmienia się dział i rozdział realizacji zadania oraz zwiększa się kwoty zadania.
  W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały – Przychody i rozchody budżetu w 2014 r., zwiększa się wartość
  przychodów z wolnych środków i wprowadza się kwotę na rozchody na spłatę kredytu.
  W załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały – Dotacje celowe w 2014 r., wprowadza się dotację dla
  Stowarzyszenia OSP Grzybowa Góra i zmniejsza się wysokość dotacji majątkowej na zakup samochodu dla OSP Lipowe Pole oraz w rozdziale 85154 podział kwoty w wysokości 10 000,00 zł na zadania dla
  stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu.
  W załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały –Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na
  podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r., wprowadza się
  dotację na zadanie „Budowa zasilania w energię elektryczną i oświetlenie placu w miejscowości Świerczek”.


  Data wprowadzenia: 2014-07-15 1000
  Data upublicznienia: 2014-07-15
  Art. czytany: 619 razy

  » załączniki nr 1 - rozmiar: 23107 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załączniki nr 2 - rozmiar: 25682 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załączniki nr 3 - rozmiar: 28789 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załączniki nr 4 - rozmiar: 23621 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załączniki nr 5 - rozmiar: 40613 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załączniki nr 6 - rozmiar: 38286 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne