A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych oraz zwołania pierwszych posiedzeń okw
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
» Interpelacje Radnych z dnia 19 grudnia 2018 r.
» Interpelacje Radnych z dnia 07 grudnia 2018 r.
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XLIV/278/2014

  z dnia 27 czerwca 2014r

  w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
  z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

  RADA GMINY UCHWALA, co następuje:

  § 1

  Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2

  Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

  § 3

  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Limity wydatków na
  wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do
  niniejszej uchwały.

  § 4

  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

  § 5

  Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. ” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

  § 6

  Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Dochody i wydatki
  związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

  § 7

  Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Dotacje celowe w 2014r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

  § 8

  Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

  § 9

  Paragraf 3 Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. otrzymuje brzmienie

  1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 229 004,29 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - kredytów w kwocie - 766 652,00 zł,
  - pożyczek w kwocie - 0,00 zł,
  - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy
  wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 462 352,29 zł.
  2. Przychody budżetu w wysokości 1 229 004,29 zł, rozchody w wysokości 0,00 zł, zgodnie z Załącznikiem
  nr 5 do niniejszej uchwały.

  § 10

  Paragraf 10 Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. otrzymuje brzmienie:
  Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji
  komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny),
  1)na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł w tym:
  1.a) kredyty 500 000,00 zł,
  1.b) pożyczki 0,00 zł,
  2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 766 652,00 zł w tym:
  2.a) kredyty 766 652,00 zł,
  2.b) pożyczki 0,00 zł,
  3) na wyprzedzające finansowanie w kwocie 441 215,00 zł w tym:
  3.a) z tytułu kredytów 0,00 zł,
  3.b) z tytułu pożyczek 441 215,00 zł,

  § 11

  Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań,
  o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.

  § 12

  Paragraf 13 Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. otrzymuje brzmienie:
  Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 166 351,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

  § 13

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 14

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Świętokrzyskiego.

  UZASADNIENIE

  W zakresie dochodów dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 1.
  Planowane dochody ogółem zmniejszono do kwoty 16 551 453,56 zł, w tym:
  - uchwałą zmieniającą budżet, zmniejszono dochody ogółem o kwotę 301 547,93 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 49 932,03 zł a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 351 479,96 zł.
  Zmiana planu dochodów dotyczy:
  W dziale 010– Rolnictwo i łowiectwo
  rozdziale 01010– Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zmniejsza się dochody o kwotę
  351 479,96 zł, zmniejszenie dofinansowania wynikające ze zmiany umowy o dofinansowanie po
  rozstrzygniętych przetargach oraz zmiany wynikające z już rozliczonych wniosków.
  W dziale 750– Administracja publiczna
  rozdziale 75095-Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 7 000,00 zł – refundacja z
  Powiatowego Urzędu Pracy – za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych
  W dziale 756– Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
  osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdziale 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększa się dochody o kwotę 7 000,00 zł – wynikające z decyzji za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym
  W dziale 801– Oświata i wychowanie
  rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się dochody o kwotę 8 943,00 zł – zwrot dotacji nienależnej za 2013 rok ze Stowarzyszenia Wiedza i Rozwój rozdziale 80106 – Inne formy wychowanie przedszkolnego, zwiększa się dochody o kwotę
  6 000,00 zł –wpływy za dzieci z innych gmin
  W dziale 852– Pomoc społeczna
  rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 19 191,03 zł, w tym kwota 909,03 zł wynika z decyzji Znak: FN.I.3111.226.2014 - dotacja celowa na zadania zlecone gminy,
  a kwota 18 282,00 zł wynika z decyzji Znak: FN.I.3111.223.2014 - dotacja celowa na zadania własne gminy.
  W dziale 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zwiększa się dochody o kwotę 1 513,00 zł – za szkody na
  przystankach
  W dziale 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
  rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się dochody o kwotę 285,00 zł – za
  najem w świetlicy
  W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 2. Zmiany planu wydatków wpłynęły
  na zmniejszenie wydatków ogółem do kwoty 17 780 457,85 zł, w tym :
  - uchwałą zmieniającą budżet zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 301 547,93 zł, w tym wydatki majątkowe zmniejszono ogółem o kwotę 351 479,96 zł zaś wydatki bieżące zwiększono ogółem o kwotę 49 932,03 zł.
  Zmiana planu wydatków dotyczy:
  W dziale 010– Rolnictwo i łowiectwo
  rozdziale 01010– Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zmniejsza się wydatki o kwotę
  351 479,96 zł, zmniejszenie wydatków po rozstrzygniętych przetargach oraz wynikające z rozliczonych wniosków.
  W dziale 600– Transport i łączność
  rozdziale 60016– Drogi publiczne gminne – zwiększa się wydatki o kwotę 7 717,00 zł – za umieszczenie
  urządzenia w pasie drogowym oraz na zakup materiałów

  W dziale 750– Administracja publiczna
  rozdziale 75095-Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 24 024,00 zł – na wynagrodzenia dla
  pracowników interwencyjnych i robót publicznych
  W dziale 852– Pomoc społeczna
  rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 19 191,03 zł na zadania zlecone i
  własne gminy.
  W dziale 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  rozdziale 90095 – Pozostała działalność, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.
  W dziale 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
  rozdziale 92195 – Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00 zł
  W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku :
  - w wydatkach majątkowych:
  - w zadaniu 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z
  przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Majków (ul. Św. Anny) Gmina Skarżysko Kościelne, zmienia się łączne nakłady finansowe, wydatki roku 2014 i środki z dofinansowania
  - w zadaniu 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne - ulice Słoneczna, Spokojna, Południowa, zmienia się łączne nakłady finansowe, wydatki roku 2014 i środki z dofinansowania
  - w zadaniu 3 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z
  przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Skarżysko Kościelne ( ul. Polna) i Grzybowa Góra (ul. Sosnowa) Gmina Skarżysko Kościelne, zmienia się łączne nakłady finansowe, wydatki roku 2014 i środki z dofinansowania
  - w zadaniu 4 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z
  przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Michałów 'Rudka' Gmina Skarżysko Kościelne, zmienia się łączne nakłady finansowe, wydatki roku 2014 i środki z dofinansowania
  - w wydatkach bieżących:
  - dodaje się zadanie – Dowóz uczniów do gimnazjum w Skarżysku Kościelnym w latach 2014 – 2017.
  W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków
  pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok:
  - w zadaniu 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z
  przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Majków (ul. Św.Anny) Gmina Skarżysko Kościelne, zmienia się przewidywane nakłady i źródła finansowania oraz wydatki w roku budżetowym 2014.
  - w zadaniu 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne - ulice Słoneczna, Spokojna, Południowa, zmienia się przewidywane nakłady i źródła finansowania oraz wydatki w roku budżetowym 2014.
  - w zadaniu 3 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z
  przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Skarżysko Kościelne (ul. Polna) i Grzybowa Góra (ul. Sosnowa) Gmina Skarżysko Kościelne, zmienia się przewidywane nakłady i źródła finansowania oraz wydatki w roku budżetowym 2014.
  - w zadaniu 4 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z
  przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Michałów 'Rudka' Gmina Skarżysko Kościelne, zmienia się przewidywane nakłady i źródła finansowania oraz wydatki w roku budżetowym 2014.

  W załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały – Przychody i rozchody budżetu w 2014 r., zmienia się przychody z
  pożyczek na przychody z kredytu.
  W załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały – Dotacje celowe w 2014 r., zmienia się kwotę ogółem dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i kwotę ogółem.
  W załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały – Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków:
  - w zadaniu 2.2. „Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w sołectwie” - w sołectwie Kierz Niedźwiedzi
  - w zadaniu 4.1. „Pielęgnacja terenów zielonych, porządkowanie, utrzymanie czystości w sołectwie,
  konserwacja sprzętu, przystanku” - w sołectwie Lipowe Pole Skarbowe,


  Data wprowadzenia: 2014-06-30 1251
  Data upublicznienia: 2014-06-30
  Art. czytany: 818 razy

  » załączniki nr 1 - rozmiar: 26755 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załączniki nr 2 - rozmiar: 23950 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załączniki nr 3 - rozmiar: 51263 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załączniki nr 4 - rozmiar: 54644 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załączniki nr 5 - rozmiar: 23617 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załączniki nr 6 - rozmiar: 32011 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załączniki nr 7 - rozmiar: 37909 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załączniki nr 8 - rozmiar: 35847 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne