A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych oraz zwołania pierwszych posiedzeń okw
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
» Interpelacje Radnych z dnia 19 grudnia 2018 r.
» Interpelacje Radnych z dnia 07 grudnia 2018 r.
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XLIII/269/2014

  z dnia 29 maja 2014 r.

  w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
  z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)


  RADA GMINY UCHWALA, co następuje:

  § 1

  Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2

  Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

  § 3

  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

  § 4

  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Zadania inwestycyjne roczne w 2014 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

  § 5

  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Wydatki na programy
  i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

  § 6

  Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Dotacje celowe w 2014 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

  § 7

  Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

  § 8

  Paragraf 7 Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. otrzymuje brzmienie:
  Ustala się dochody w kwocie 1 700,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 4 996,10 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

  § 9

  Paragraf 13 Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. otrzymuje brzmienie:

  Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 166 351,00 zł, zgodnie z załącznikiem
  Nr 7 do niniejszej uchwały.
  § 10

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 11

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  UZASADNIENIE

  W zakresie dochodów dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 1.
  Planowane dochody ogółem zwiększono do kwoty 16 853 001,49 zł, w tym:
  - uchwałą zmieniającą budżet, zwiększono dochody ogółem o kwotę 197 453,31 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 173 359,00 zł a dochody majątkowe o kwotę 24 094,31 zł.
  Zmiana planu dochodów dotyczy:

  W dziale 010– Rolnictwo i łowiectwo
  rozdziale 01041– Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – zwiększa się dochody o kwotę 12 414,00 zł – planowana dotacja celowa na projekt: 'Doposażenie placu wokół oczka wodnego w Skarżysku Kościelnym wraz z ogrodzeniem części brzegu zbiornika' – środki z Unii Europejskiej, został złożony wniosek o dofinansowanie.

  W dziale 720– Informatyka
  rozdziale 72095- Pozostała działalność - zwiększa się dochody o kwotę 11 680,31 zł – planowana dotacja celowa na projekt: 'e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”.

  W dziale 852– Pomoc społeczna
  rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny - dokonuje się zwiększenia dochodów wynikających z decyzji Znak: FN.I.3111.176.2014, dotacja celowa na dofinansowanie zadań w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny- asystent rodziny, o kwotę 20 279,00 zł

  W dziale 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
  rozdziale 85395- Pozostała działalność - zwiększa się dochody o kwotę 152 200,00 zł – planowana dotacja na realizację projektu systemowego na 2014 rok pn. „Od marginalizacji do aktywizacji – eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne”.

  W dziale 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  rozdziale 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększa się dochody o kwotę 880,00 zł – wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego..

  W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 2. Zmiany planu wydatków wpłynęły na zwiększenie wydatków ogółem do kwoty 18 082 005,78 zł, w tym :
  - uchwałą zmieniającą budżet, zwiększono wydatki ogółem o kwotę 197 453,31 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększono ogółem o kwotę 24 094,31 zł zaś wydatki bieżące zwiększono ogółem o kwotę 173 359,00 zł.
  Zmiana planu wydatków dotyczy:

  W dziale 010– Rolnictwo i łowiectwo
  rozdziale 01010– Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zmniejsza się wydatki o kwotę 12 062,00 zł,
  rozdziale 01041– Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, zwiększa się wydatki o kwotę 22 414,00 zł, w tym kwota 12 414,00 zł pochodziła będzie z dotacji celowej w części finansowanej z Unii Europejskiej.

  W dziale 710– Działalność usługowa
  rozdziale 71095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 5 000,00 zł na wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy

  W dziale 720– Informatyka
  rozdziale 72095- Pozostała działalność - zwiększa się wydatki o kwotę 13 742,31 zł, w tym kwota 11 680,31 zł pochodzi z dotacji celowej.

  W dziale 852– Pomoc społeczna
  rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny – zwiększa się wydatki o kwotę 20 279,00 zł, kwota pochodzi z dotacja celowa na dofinansowanie zadań w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny.
  rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowe – zmniejsza się wydatki o kwotę 17 856,00 zł,

  W dziale 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
  rozdziale 85395- Pozostała działalność - zwiększa się wydatki o kwotę 170 056,00, w tym kwota 152 200,00 zł, kwota pochodzi z planowanej dotacja na realizację projektu systemowego na 2014 rok pn. „Od marginalizacji do aktywizacji – eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne”. natomiast kwota 17 856,00 zł wkład własny do projektu.

  W dziale 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  rozdziale 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększa się wydatki o kwotę 880,00 zł.
  rozdziale 90095-Pozostała działalność– dokonuje się zmian między paragrafami wydatków w zadaniu funduszu sołeckiego sołectwa Michałów – Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie.

  W dziale 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
  rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zmniejsza się wydatki o kwotę 5 000,00 zł,
  rozdziale 92195- Pozostała działalność – dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.

  W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku:
  – w zadaniu 2 – wydatki majątkowe - zmniejsza się kwotę wydatków na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne - ulice Słoneczna, Spokojna, Południowa”
  – w zadaniu 7 – wydatki majątkowe – zwiększa się kwotę wydatków na zadanie „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”
  – w zadaniu 5 – wydatki bieżące – zwiększa się łączne nakłady finansowe na zadanie „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami - odłów, transport, opieka weterynaryjna i przetrzymywanie zwierząt”

  W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały – Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.:
  - wprowadza się zadanie 10 pod nazwą „Doposażenie placu wokół oczka wodnego w Skarżysku Kościelnym wraz z ogrodzeniem części brzegu zbiornika”

  W załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok:
  - w zadaniu 2 - zmniejsza się kwotę wydatków na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne - ulice Słoneczna, Spokojna, Południowa”
  - wprowadza się zadanie 6 pod nazwą „Doposażenie placu wokół oczka wodnego w Skarżysku Kościelnym wraz z ogrodzeniem części brzegu zbiornika”
  – w zadaniu 8 – zwiększa się kwotę wydatków na zadanie „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”
  – w zadaniu 10 – wprowadza się zadanie „Od marginalizacji do aktywizacji – eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysku Kościelnym”

  W załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały – Dotacje celowe w 2014 r., zmienia się:
  1. W pozycji 5 nazwę zadania z „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego” na „Dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do ratownictwa ekologicznego' - dotacja dla OSP Lipowe Pole
  2. Wprowadza się nazwy zadań dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wybranych w ramach otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechniania tradycji, kultury i patriotyzmu oraz w zakresie sportu i rekreacji:
  - w pozycji 7 'Kultura źródło naszej tożsamości' dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytków
  - w pozycji 8 'Zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego Gminy Skarżysko Kościelne' dotacja dla Stowarzyszenia 'Nasza Gmina'
  - w pozycji 9 'Józef Piłsudski w Majkowie 1914-2014' dotacja dla Stowarzyszenia 'Nad Żarnówką'
  - w pozycji 10 'Wspieranie i upowszechnianie aktywnego spędzania wolnego czasu' dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Skarżysko Kościelne 'GROM'
  - w pozycji 11 'Postaw na Rodzinę - VI Parafialny Festyn Rodzinny' dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytków
  - w pozycji 12 'Organizowanie turniejów sportowo - intelektualnych, rajdów, udział w zawodach' dotacja dla Gminnego Zrzeszenia LZS

  W załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały – Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków:
  - w zadaniu 6.2. „Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie” w sołectwie Michałów,
  - w zadaniu 9.1. „Uporządkowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa poprzez remont przydrożnej kapliczki/krzyża ważnej dla tradycji i kultury naszej miejscowości” w sołectwie Świerczek,  Data wprowadzenia: 2014-06-09 0842
  Data upublicznienia: 2014-06-09
  Art. czytany: 765 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 19968 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 27222 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 3 - rozmiar: 51002 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 4 - rozmiar: 28387 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 5 - rozmiar: 54678 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 6 - rozmiar: 37912 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 7 - rozmiar: 35870 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne