A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych oraz zwołania pierwszych posiedzeń okw
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
» Interpelacje Radnych z dnia 19 grudnia 2018 r.
» Interpelacje Radnych z dnia 07 grudnia 2018 r.
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XLIII/268/2014

  z dnia 29 maja 2014r

  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego na rok 2014 p.n.: „Od marginalizacji do aktywizacji -eliminowanie wykluczenia społecznego
  w Gminie Skarżysko Kościelne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013r poz. 594), w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008 Nr 115 poz. 728 z późn. zmianami). Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013 przyjętym decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547 z dnia
  28 września 2007 r.

  RADA GMINY uchwala co następuje:

  § 1

  Zatwierdza się projekt systemowy na rok 2014, pod nazwą ,,Od marginalizacji do aktywizacji - eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne” o wartości: 170 056,00 PLN, realizowany w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 2

  W celu realizacji projektu Gmina Skarżysko Kościelne przeznacza jako wkład własny środki finansowe w wysokości 10,5% alokacji projektu tj. wartość kwoty 170 056,00 PLN. Wkład własny wynosi: 17 856,00 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych zero groszy).

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Uzasadnienie do uchwały

  Przyjęcie uchwały o przystąpieniu Gminy Skarżysko Kościelne do realizacji projektu systemowego w 2014 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską jest niezbędne w związku ze złożonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

  1. Informacje ogólne o projekcie.
  W ramach PO KL, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, możliwa jest realizacja projektów systemowych przez ośrodki pomocy społecznej. Budżet projektu pn. „Od marginalizacji do aktywizacji eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne” wynosi w roku 2014 – 170 056,00 zł. Wkład własny Gminy w wysokości
  17 856,00 zł jest wymagany w realizacji projektów systemowych i wynosi 10,5 % ogólnej wartości projektu. Wkładem własnym będą zasiłki celowe i okresowe wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym dla uczestników projektu w ramach posiadanych środków.

  2. Uzasadnienie realizacji projektu:
  Dane statystyczne potwierdzające potrzebę realizacji projektu.
  Poziom bezrobocia ze względu na płeć w Gminie Skarżysko Kościelne wg danych PUP w Skarżysku Kamiennej w ostatnich latach kształtował się następująco:
  31.12.2013r 759 osób z czego 411 mężczyzn tj 54,15 %, 348 kobiet tj. 45,84% (w tym os w wieku 18-34 lat 323 (163 kobiet -50,46%)
  31.12.2012r 739 osób z czego 394 mężczyzn tj 53,32% 345 kobiet tj 46,68% (w tym os w wieku 18-34 lat- 317 (161 koboet -50,79%)
  31.12.2011r 640 osób z czego 302 mężczyzn tj 47,19% 338 kobiet tj 52,81% (w tym os w wieku 18-34 lat 323 (183 kobiet -56,66%)

  Z pomocy społecznej korzystało:
  w 2013 r. 495 osób w tym 286 kobiet (57,78%)
  w 2012 r. 435 osób w tym 275 kobiet (63,22%)
  w 2011 r. 527 os w tym 350 kobiet (66,41%)

  Realizacja projektu będzie miała wpływ na rodziny uczestników oraz ich najbliższe otoczenie. Zdobycie zatrudnienia przez osoby bezrobotne wiąże się z wyjściem tych osób z systemu pomocy społecznej, daje szansę poprawy sytuacji rodziny i postrzeganie tych osób przez społeczność lokalną. Dzięki uczestnictwu w projekcie osoby bezrobotne zostaną objęte wielopłaszczyznowym wsparciem (pomoc finansowa, psychologiczna, doradcy zawodowego, kursy zawodowe itp.) dzięki czemu poprawi się ich sytuacja społeczno-materialna.

  Cel główny:
  Zwiększenie szans na zatrudnienie 8 osób (w tym 8 kobiet) bezrobotnych z terenu Gminy Skarżysko Kościelne poprzez wsparcie szkoleniowe, kursy, w okresie 01.01.2014-31.12.2014r

  Cele Szczegółowe:
  1. Zwiększenie wiedzy z zakresu poruszania się po rynku pracy 8 osób (w tym 8 kobiet) z terenu Gminy Skarżysko Kościelne w okresie 01.01.2014-31.12.2014
  2. Zwiększenie poczucia własnej wartości 8 osób (w tym 8 kobiet) z terenu Gminy Skarżysko Kościelne w okresie 01.01.2014-31.12.2014
  3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 8 osób (w tym 8 kobiet) z terenu Gminy Skarżysko Kościelne w okresie 01.01.2014-31.12.2014
  4. Poprawa sytuacji materialnej poprzez wsparcie finansowe 8 osób (w tym 8 kobiet),z terenu Gminy Skarżysko Kościelne w okresie 01.01.2014-31.12.2014

  3. Odbiorcy projektu i zakres ich wsparcia.
  W projekcie uczestniczyć będą osoby korzystające z pomocy społecznej. Będą to osoby bezrobotne, w wieku aktywności zawodowej o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 8 osób. W projekcie weźmie udział co najmniej 1 osoba w przedziale wiekowym 15-30 lat.
  Udział w projekcie pozwoli uczestnikom na przełamanie barier mentalnych i odzyskanie wiary we własne możliwości. Pomoże powrócić na rynek pracy. Osoby pozostające bez zatrudnienia są narażone na spadek kwalifikacji i zanikanie umiejętności pracy. Rodzi to konieczność przekwalifikowania się bądź podnoszenia kwalifikacji już posiadanych. Pozostawanie bez pomocy i wsparcia odpowiednich instytucji powoduje degradację psychiczną, która jest związana z utratą poczucia własnej wartości. Aby zapobiec wykluczeniu społecznemu niezbędne są działania oferujące wszechstronne wsparcie prowadzące do zmiany sytuacji życiowej.

  4. Działania zaplanowane w projekcie:
  18 h Warsztaty interpersonalne -o tematyce:
  -organizacji własnego czasu,
  -komunikacji interpersonalnej.
  -zakładania własnej działalności gospodarczej

  48 h (6h x 8 os) Indywidualne spotkania z psychologiem mające na celu:
  -poprawa własnej samooceny.
  -podniesienie własnej wartości
  -zwalczanie stresu itp.

  -24h (3 h x 8 osób) Spotkania z doradcą zawodowym. Tematy poruszane na spotkaniach:
  -aktywizacja zawodowa
  -konstrukcja CV i listu motywacyjnego

  -12 h spotkań grupowych z doradca zawodowym poruszających tematykę:
  -metod poszukiwania pracy
  -zachowania na rozmowach kwalifikacyjnych

  Celem spotkań z doradcą zawodowym jest określenie ścieżki zawodowej każdego uczestnika/czki co pomoże w wyborze kursów zawodowych.

  - Kursy zawodowe będą dopasowane do potrzeb uczestników/czek po konsultacjach z doradcą zawodowym i uwzględnieniu lokalnego rynku pracy.  Data wprowadzenia: 2014-06-03 0904
  Data upublicznienia: 2014-06-03
  Art. czytany: 897 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne