A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 128/2018
» ZARZĄDZENIE NR 127/2018
» ZARZĄDZENIE NR 126/2018
» ZARZĄDZENIE NR 125/2018
» ZARZĄDZENIE NR 124/2018
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2014
 • ZARZADZENIE Nr 37/2014

  z dnia 09 maja 2014 roku

  w sprawie: powołania Komisji Likwidacyjnej do dokonania likwidacji rzeczowych składników
  majątku (środków trwałych i wyposażenia) w Urzędzie Gminy.  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

  § 1.

  Powołuję Komisję Likwidacyjną w składzie:
  1. Przewodniczący: - Wiesława Nowak - z-ca Skarbnika Gminy.
  2. Członkowie: - Piotr Piwowarczyk - inspektor ds. obronnych.
  - Michał Walkiewicz - informatyk.

  § 2.

  Komisja w składzie wymienionym w § 1 dokona oceny przydatności do celów praktycznych sprzętu komputerowego, informatycznego i elektronicznego będącego na wyposażeniu Urzędu Gminy.

  § 3.

  Do zakresu zadań Komisji Likwidacyjnej należy w szczególności:
  1. Dokonanie oględzin i stwierdzenie, czy zgłoszone do likwidacji rzeczowe składniki majątku
  nie nadają się do dalszego użytkowania lub naprawy.
  2. Zbadanie, czy zgłoszone do likwidacji rzeczowe składniki majątku były użytkowane zgodnie
  z przeznaczeniem, właściwie konserwowane i odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem.

  3. Dokonanie identyfikacji rzeczowych składników majątkowych na podstawie oględzin, analizy dokumentów, tabliczek znamionowych lub oznaczeń inwentarzowych.

  § 4.

  Komisja realizując zadania wynikające z postanowień zawartych w § 2 i 3 sporządzi w dwóch egzemplarzach protokół oceny sprzętu komputerowego, informatycznego i elektronicznego będącego na wyposażeniu Urzędu Gminy oraz spis sprzętu i materiałów przeznaczonych do likwidacji.

  § 5.

  Komisja po uzyskaniu akceptacji Wójta Gminy Skarżysko Kościelne dokona likwidacji sprzętu
  i materiałów oraz sporządzi protokół ich zniszczenia. Protokół należy wykonać w dwóch egzemplarzach.

  § 6.

  W przypadku, gdy przedmiotem fizycznej likwidacji jest sprzęt komputerowy, urządzenia elektrotechniczne, które muszą być utylizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, Komisja Likwidacyjna po uzyskaniu akceptacji Wójta Gminy udzieli zlecenie specjalistycznemu podmiotowi gospodarczemu prowadzącemu działalność w tym zakresie. Dokumentacja dotycząca zlecenia stanowi załącznik do protokołu zniszczenia.

  § 7.

  Likwidację sprzętu i materiałów należy dokonać w terminie do dnia 20 maja 2014 r.

  § 8.

  Nadzór nad realizacją postanowień Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

  § 9.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2014-05-09 1046
  Data upublicznienia: 2014-05-09
  Art. czytany: 609 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne