A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała Nr II/13/2018
» Uchwała Nr II/12/2018
» Uchwała Nr II/11/2018
» Uchwała Nr II/10/2018
» Uchwała Nr II/9/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XLII/267/2014

  z 28 marca 2014r

  w sprawie: wyrażenia woli współfinansowania wraz z Powiatem Skarżyskim, Gminą Wąchock oraz Powiatem Starachowickim realizacji zadania pn. „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul. Staffa w m. Majków, Gmina Skarżysko Kościelne, Powiat Skarżyski i nr 0575 ul. Młyńska w m. Parszów, Gmina Wąchock, Powiat Starachowicki” i zabezpieczeniu na ten cel środków finansowych w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne.


  Na podstawie art. 10 ust.2 oraz art.18 ust. 2, pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
  o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i w związku z art. 220 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.)


  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1.1. Rada Gminy Skarżysko Kościelne wyraża wolę współfinansowania wraz z Powiatem Skarżyskim, Gminą Wąchock oraz Powiatem Starachowickim realizacji zadania pn. „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul. Staffa w m. Majków, Gmina Skarżysko Kościelne, Powiat Skarżyski i nr 0575T ul. Młyńska w m. Parszów, Gmina Wąchock, Powiat Starachowicki”, dofinansowanego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

  2. W celu realizacji inwestycji, o której mowa w ust. 1 Rada Gminy Skarżysko Kościelne wyraża wolę zabezpieczenia, w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 rok, środków na pomoc finansową dla Powiatu Skarżyskiego na realizację w/w zadania oraz zobowiązuję się, po uzyskaniu przez Powiat Skarżyski pozwolenia na jego realizację, w terminie do dnia 15 września 2014 roku, podjąć uchwałę, w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie udzielenia w 2015 roku pomocy finansowej Powiatowi Skarżyskiemu na realizację w/w zadania z dofinansowaniem z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, do wysokości 50 % wartości wkładu Powiatu Skarżyskiego na przedmiotowe zadanie.

  3. Środki finansowe zabezpieczone na ten cel w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne będą przekazane Powiatowi na warunkach określonych w umowie dotacyjnej, zawartej na podstawie odrębnej uchwały.

  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  U z a s a d n i e n i e


  Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 4 i 5 ustawy
  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego i gminy mogą udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej, innym jednostkom samorządu terytorialnego w celu ich wykonania. Natomiast art. 220 ust. 1 i 2 stanowi, że z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej albo pomoc rzeczowa, a podstawą przekazania środków na realizację pomocy, jest umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia tych środków.
  Powiat Skarżyski zamierza w naborze we wrześniu 2014 r. wnioskować o środki finansowe przyznawane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
  z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul. Staffa w m. Majków, Gmina Skarżysko Kościelne, Powiat Skarżyski i nr 0575T ul. Młyńska
  w m. Parszów, Gmina Wąchock, Powiat Starachowicki”.
  Inwestycja ta, jako przebiegająca w granicach administracyjnych dwóch gmin będzie realizowana przez Powiat Skarżyski wspólnie z Powiatem Starachowickim, przy finansowym udziale Gminy Skarżysko Kościelne (z Powiatu Skarżyskiego) oraz Gminy Wąchock
  (z Powiatu Starachowickiego), po uzyskaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych
  w 2015r. Wspólna realizacja zadania zwiększa szanse na pozyskanie wnioskowanych środków finansowych na to zadanie, a to z kolei wymaga, aby wszystkie jednostki samorządu terytorialnego zainteresowane realizacją przedmiotowej inwestycji podjęły stosowne uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na jej realizację, proporcjonalnie do zakresu realizowanych robót. Na dzień dzisiejszy brak pozwolenia na budowę uniemożliwia podjęcie docelowych uchwał o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu. Ustalono więc, że zainteresowane gminy potwierdzą wolę realizacji zadania, jeżeli inwestycja uzyska dofinansowanie w ramach NPPDL, oraz po uzyskaniu pozwolenia przez Powiat Skarżyski na jej realizację podejmą, w terminie do 15 września 2014 roku uchwały o udzielenie pomocy finansowej właściwemu Powiatowi na realizację w/w zadania z dofinansowaniem z NPPDL, do wysokości 50 % wartości wkładu Powiatu Skarżyskiego na zadanie.
  Niniejsza uchwała intencyjna stanowi takie potwierdzenie zagwarantowania środków finansowych i będzie stanowić podstawę do podjęcia w terminie do 15 września 2014 roku uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie udzielenia w 2015 roku pomocy finansowej Powiatowi Skarżyskiemu na realizację inwestycji „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T ul. Staffa w m. Majków, Gmina Skarżysko Kościelne, Powiat Skarżyski i nr 0575T ul. Młyńska w m. Parszów, Gmina Wąchock, Powiat Starachowicki”.
  Data wprowadzenia: 2014-03-31 1214
  Data upublicznienia: 2014-03-31
  Art. czytany: 946 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne