A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała Nr II/13/2018
» Uchwała Nr II/12/2018
» Uchwała Nr II/11/2018
» Uchwała Nr II/10/2018
» Uchwała Nr II/9/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XLII/266/2014

  z 28 marca 2014r

  w sprawie: wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarżysko Kościelne


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 856), po zasięgnięciu opinii powiatowego lekarza weterynarii, organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze Gminy Skarżysko Kościelne.


  RADA GMINY uchwala co następuje :

  § 1

  Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarżysko Kościelne stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 3

  Traci moc uchwała NR XXXII/204/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 29 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  UZASADNIENIE


  Zgodnie z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 856 ze zm.) , Rada Gminy, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
  W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w 2014 roku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak:
  1. zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi w rozumieniu art. 4 pkt. 16 ustawy o ochronie zwierząt,
  2. poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
  3. zapobieganie bezdomności zwierząt,
  4. ograniczenie niekontrolowanego rozrodu domowych psów i kotów,
  5. opieka nad bezdomnymi kotami wolno żyjącymi,
  6. ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizacje/kastrację psów i kotów,
  7. usypianie ślepych miotów,
  8. poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  9. edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt domowych, a w szczególności psów i kotów,
  10. promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.

  Projekt programu został zaopiniowany przez powiatowego lekarza weterynarii, organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze Gminy Skarżysko


  Data wprowadzenia: 2014-03-31 1212
  Data upublicznienia: 2014-03-31
  Art. czytany: 636 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 73216 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne