A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 13/2018
» ZARZĄDZENIE NR 12/2018
» ZARZĄDZENIE NR 11/2018
» ZARZĄDZENIE NR 10/2018
» ZARZĄDZENIE NR 9/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XLII/265/2014

  z 28 marca 2014r

  w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Skarżysko Kościelne.


  Na podstawie art.7 ust.1 pkt. 17, art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014, poz. 301).


  RADA GMINY uchwala co następuje:


  § 1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 2. Uchyla się Uchwałę Nr XLI/260/2014 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgodny na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku.

  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

  U z a s a d n i e n i e


  Rada gminy jest organem, który rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, podejmując stosowną uchwałę, w której wyraża zgodę (bądź nie wraża zgody) na jego wyodrębnienie. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, zgłaszanych przez sołectwa wnioskami zatwierdzonymi przez zebranie wiejskie, wynikających z zadań własnych gminy i służących poprawie warunków życia mieszkańców.
  W dniu 21 lutego 2014r. została przyjęta nowa ustawa o funduszu sołeckim, a ustawa
  z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim, stanowiąca dotychczasową podstawę prawną wyodrębnienia funduszu straciła moc. Nowa ustawa nie zawiera przepisów przejściowych dotyczących ważności uchwał już podjętych, zatem zgodnie z zasadami techniki prawodawczej uchwały te przestają obowiązywać wraz z wygaszeniem mocy ustawy stanowiącej podstawę ich wydania, zasadne zatem, w celu pewności posiadania funduszu sołeckiego i jego realizacji zgodnie z nowymi zasadami, jest podjęcie przedmiotowej uchwały ponownie, na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.

  Data wprowadzenia: 2014-03-31 1210
  Data upublicznienia: 2014-03-31
  Art. czytany: 439 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2016


  Grzybowa Góra - 985

  Kierz Niedźwiedzi - 774

  Lipowe Pole Plebańskie - 437

  Lipowe Pole Skarbowe - 279

  Majków - 915

  Michałów - 276

  Skarżysko Kościelne - 2322

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne