A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych oraz zwołania pierwszych posiedzeń okw
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
» Interpelacje Radnych z dnia 19 grudnia 2018 r.
» Interpelacje Radnych z dnia 07 grudnia 2018 r.
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XLII /264 /2014

  z 28 marca 2014r

  w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2014 - 2020.

  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.)


  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1

  Przyjmuje się do realizacji Strategię Rozwoju Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2014-2020, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. Projekt Strategii Rozwoju powstał w ramach uczestnictwa w Projekcie „LIDER w samorządzie” (Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej).

  § 2

  Traci moc Uchwała Nr XIV/92/00 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 14 marca 2000r. w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.


  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Uzasadnienie


  W myśl art.18 ust.2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie programów gospodarczych. „Strategia Rozwoju Gminy Skarżysko Kościelne 2014 – 2020” jest takim programem i daje możliwość tworzenia warunków do rozwijania nowej świadomości i aktywności obywatelskiej. Definiujemy ją jako metodę formułowania długofalowych celów, a także ich modyfikacji w zależności od zmian zachodzących w otoczeniu oraz wybór działań umożliwiających realizację przyjętych priorytetów rozwoju, jej opracowanie było niezbędne, gdyż tworzy ona podstawy współpracy wszystkich zainteresowanych podmiotów, tj. samorządu, instytucji zewnętrznych, organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych i mieszkańców.
  „Strategii Rozwoju Gminy Skarżysko Kościelne 2014 – 2020” opracowana została na bazie szerokiej diagnozy kapitałów gminy, stanowi dokument do racjonalnego i skutecznego zarządzania prowadzącego do osiągnięcia oczekiwanych warunków życia społeczności lokalnej. Opracowana została przez powołany w tym celu zespół,
  z uwzględnieniem wyników konsultacji społecznych, a także przy wykorzystaniu licznych opracowań źródłowych.
  Projekt „Strategii” został uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach (pismem znak:WPN-II.410.10.2014.MK) oraz przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (pismem znak:SEV.9022.5.13.2014) w zakresie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla działań wpisanych w przedkładany do uchwalenia dokument.

  Data wprowadzenia: 2014-03-31 1207
  Data upublicznienia: 2014-03-31
  Art. czytany: 732 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 2463232 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne