A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony - Wykonanie warstwy ścieralnej i robót wykończeniowych w ramach realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 539 (Rudka)
» Interpelacja Radnej Marzeny Piętak z dnia 12 lutego 2019 r.
» Projekt nr 4
» Uchwała Nr VI/31/2019
» Uchwała Nr VI/30/2019
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XLII/262/2014

  z 28 marca 2014r

  w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
  z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

  RADA GMINY UCHWALA, co następuje:

  § 1

  Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2

  Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

  § 3

  Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Dochody i wydatki
  związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. ” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

  § 4

  Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Dotacje podmiotowe w 2014 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

  § 5

  Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Dotacje celowe w 2014r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

  § 6

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 7

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Świętokrzyskiego.

  UZASADNIENIE

  W zakresie dochodów dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 1.
  Planowane dochody ogółem zwiększono do kwoty 16 343 499,79 zł., w tym:
  - uchwałą zmieniającą budżet, zwiększono dochody ogółem o kwotę 506 923,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 506 923,00 zł.
  Zmiana planu dochodów dotyczy:
  W dziale 750– Administracja publiczna
  rozdziale 75095– Pozostała działalność – zwiększa się dochody o kwotę 103 000,00 zł – dochody z tytułu
  zatrudnienia osób w ramach robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy.
  W dziale 756– Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
  osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdziale 75615– Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób pranych i innych jednostek organizacyjnych – zwiększa się dochody o kwotę 150 000,00 zł – dochody z wpływu podatku od nieruchomości od osób prawnych
  W dziale 801– Oświata i wychowanie
  rozdziale 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększa się dochody o kwotę
  68 854,00 zł – zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania
  przedszkolnego w 2014 roku,
  rozdziale 80104– Przedszkola – zwiększa się dochody o kwotę 111 133,00 zł – zwiększenie dotacji celowej
  na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku,
  rozdziale 80106– Inne formy wychowania przedszkolnego– zwiększa się dochody o kwotę 70 063,00 zł – zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014roku.
  W dziale 852– Pomoc społeczna
  rozdziale 85212 – – zwiększa się dochody o kwotę 2 000,00 zł- dochody z tytułu wpływów ze zwrotu
  nienależnie pobranych świadczeń,
  rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej– zwiększa się dochody o kwotę 305,00 zł- dotacja na
  wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania,
  rozdziale 85295 – Pozostała działalność– zwiększa się dochody o kwotę 1 568,00 zł – dotacja na pomoc
  finansową realizowaną na podstawie rządowego programu osób uprawnionych do świadczenia
  pielęgnacyjnego.
  W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 2. Zmiany planu wydatków wpłynęły
  na zwiększenie wydatków ogółem do kwoty 17 572 504,08 zł, w tym :
  - uchwałą zmieniającą budżet, zwiększono wydatki ogółem o kwotę 506 923,00 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększono ogółem o kwotę 300 000,00 zł zaś wydatki bieżące zwiększono ogółem o kwotę 206 923,00 zł.
  Zmiana planu wydatków dotyczy:
  W dziale 750– Administracja publiczna
  rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zmniejsza się wydatki o kwotę
  4 450,00 zł
  rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 117 450,00 zł i dokonuje się zmian
  między paragrafami wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych w ramach robót
  publicznych
  W dziale 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki o kwotę 300 000,00 zł na dotację celową dla OSP Lipowe Pole na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego.
  rozdziale 75414- Obrona cywilna, zmiana między paragrafami wydatków.
  W dziale 801 – Oświata i wychowanie,

  rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 13 596,00 zł i dokonuje się
  zmian między paragrafami wydatków
  rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę
  19 087,00 zł i dokonuje się zmian między paragrafami wydatków. W rozdziale tym zwiększono wydatki łącznie o kwotę 68 854, 00 zł, ze środków z dotacji. Jednocześnie zmniejszono wkład własny zapewniony wcześniej na realizację zadania w kwocie 49 767, 00 zł, przeznaczając na wydatki majątkowe i bieżące.
  rozdziale 80104- Przedszkola, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 42 309,00 zł. W rozdziale tym
  zwiększono wydatki łącznie o kwotę 111 133,00 zł, ze środków z dotacji. Jednocześnie zmniejszono wkład
  własny zapewniony wcześniej na realizację zadania w kwocie 68 824,00 zł, przeznaczając na wydatki
  majątkowe i bieżące.
  rozdziale 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 10 699,00 zł i dokonuje się zmian między paragrafami wydatków. W rozdziale tym zwiększono wydatki łącznie o kwotę 70 063,00 zł, ze środków z dotacji. Jednocześnie zmniejszono wkład własny zapewniony wcześniej na realizację zadania w kwocie 59 364,00 zł, przeznaczając na wydatki majątkowe i bieżące.
  Kwota zmniejszeń w wysokości 177 955,00, przeznaczona została na zwiększenia wydatków w rozdziałach 80101, 80110 , 80148 i 75412.
  rozdziale 80110- Gimnazja , zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 3 897,00 zł.
  rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 10 462,00 zł i
  dokonuje się zmian między paragrafami wydatków
  W dziale 852- Pomoc społeczna
  rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
  ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się wydatki o kwotę 2 000,00 zł, na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.
  rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę 305,00 zł, na wydatki za sprawowanie opieki z dotacji na zadanie zlecone
  rozdziale 85295- Pozostała działalność, zmniejsza się wydatki o kwotę 8 432,00 zł. W rozdziale tym
  zwiększono wydatki o kwotę 1 568,00 zł, ze środków z dotacji na zadania zlecone na wypłatę świadczeń oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000,00 z środków własnych.
  W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
  administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. wprowadzono zwiększenie dochodów i wydatków z tytułu dotacji na zadania zlecone.
  W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały – Dotacje podmiotowe w 2014 r.- zwiększa się kwoty dotacji dla
  jednostek z poza sektora finansów publicznych.
  W załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały – Dotacje celowe w 2014 r. wprowadza się w pozycji 5 dotację dla OSP Lipowe Pole na „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego”.


  Data wprowadzenia: 2014-03-31 1158
  Data upublicznienia: 2014-03-31
  Art. czytany: 695 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 25022 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 33639 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 3 - rozmiar: 30341 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 4 - rozmiar: 13591 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 5 - rozmiar: 36034 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  Rejestr zmian:
  2014-03-31
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Anna Pocheć
  2. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Anna Pocheć
  3. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Anna Pocheć
  4. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Anna Pocheć
  5. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Anna Pocheć
  6. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Anna Pocheć
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2018


  Grzybowa Góra - 954

  Kierz Niedźwiedzi - 766

  Lipowe Pole Plebańskie - 431

  Lipowe Pole Skarbowe - 276

  Majków - 922

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2293

  Świerczek - 275  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne