A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 160/2018
» ZARZĄDZENIE NR 159/2018
» Przetarg nieograniczony - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Skarżysko Kościelne oraz wyposażenie i prowadzenie PSZOK
» KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
» Informacja OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XLI/257/2014

  z 10 marca 2014r

  w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
  z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

  RADA GMINY UCHWALA, co następuje:

  § 1

  Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2

  Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

  § 3

  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Limity wydatków na
  wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do
  niniejszej uchwały.

  § 4

  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

  § 5

  Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. ” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

  § 6

  Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Dotacje celowe w 2014r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

  § 7

  Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

  § 8

  W Uchwale Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. dodaje się załącznik Nr 12 pod nazwą: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.”, który otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

  § 9

  Paragraf 3 Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. otrzymuje brzmienie
  1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 229 004,29 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - kredytów w kwocie - 451 652,00 zł,
  - pożyczek w kwocie - 315 000,00 zł,
  - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy
  wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 462 352,29 zł.

  2. Przychody budżetu w wysokości 1 229 004,29 zł, rozchody w wysokości 0,00 zł, zgodnie z Załącznikiem
  nr 5 do niniejszej uchwały.

  § 10

  Paragraf 13 Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. otrzymuje brzmienie:
  Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 166 351,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

  § 11

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 12

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Świętokrzyskiego.


  UZASADNIENIE
  W zakresie dochodów dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 1.
  Planowane dochody ogółem zwiększono do kwoty 15 836 576,79 zł., w tym:
  - uchwałą zmieniającą budżet, zwiększono dochody ogółem o kwotę 14 381,21 zł, w tym dochody majątkowe zwiększono ogółem o kwotę 30 000,00 zł zaś dochody bieżące zmniejszono ogółem o kwotę
  15 618,79 zł.
  Zmiana planu dochodów dotyczy:
  W dziale 010– Rolnictwo i łowiectwo
  rozdziale 01041 – Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – zwiększa się dochody z tytułu
  dotacji – zwrot środków z rozliczenia projektu zrealizowanego w 2013 roku pn. „Rekreacyjno sportowy plac zabaw w Lipowym Polu Skarbowym” w kwocie 30 000,00 zł.
  W dziale 700– Gospodarka mieszkaniowa
  rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się dochody w kwocie
  8 617,00 zł.
  W dziale 758– Różne rozliczenia
  rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego– zmniejsza się dochody w kwocie 47 831,00 zł,
  rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe– zwiększa się dochody w kwocie 34 688,00 zł - zwrot
  środków z kuratorium oświaty stanowiących zabezpieczenie spłat pożyczek byłych pracowników Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze oraz Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim.
  W dziale 801– Oświata i wychowanie
  rozdziale 80101– Szkoły podstawowe– zmniejsza się dochody w kwocie 8 617,00 zł,
  rozdziale 80106– Inne formy wychowania przedszkolnego– zwiększa się dochody w kwocie
  2 483,00 zł.
  W dziale 852– Pomoc społeczna
  rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej– zmniejsza się dochody w kwocie 4 965,00 zł.
  W dziale 853– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85395 – Pozostała działalność– zwiększa się dochody w kwocie 6,21 zł.
  W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 2. Zmiany planu wydatków wpłynęły
  na zwiększenie wydatków ogółem do kwoty 17 065 581,08 zł, w tym :
  - uchwałą zmieniającą budżet, zwiększono wydatki ogółem o kwotę 314 416,41 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększono ogółem o kwotę 300 000,00 zł zaś wydatki bieżące zwiększono ogółem o kwotę 14 416,41 zł.
  Zmiana planu wydatków dotyczy:
  W dziale 600– Transport i łączność
  rozdziale 60016 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wydatki o kwotę 300 000,00 zł na zadanie „Budowa skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejscu skrzyżowania czterowlotowego dróg powiatowych w Skarżysku Kościelnym t.j. drogi nr 0555T – ul. Szkolna, drogi nr 0556T – ul. Kolonia, drogi nr 0557T – ul. Kościelna i ul. Iłżecka. Kwota 300 000,00 zł pochodzi z wolnych środków.
  W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa
  rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wydatki o kwotę
  4 000,00 zł,
  W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75404- Komendy wojewódzkie Policji, zwiększa się wydatki o kwotę 20,00 zł.
  W dziale 801 – Oświata i wychowanie,
  rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 2 000,00 zł,
  W dziale 852- Pomoc społeczna
  rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej, zmniejsza się wydatki o kwotę 4 965,00 zł,
  rozdziale 85295- Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 16 320,00 zł – jako wkład własny
  Gminy w dofinansowaniu prac społecznie użytecznych dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku –
  korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.
  W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie kultury
  rozdziale 85395- Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 41,41 zł. Kwota 6,21 zł pochodzi ze
  zwrotu dotacji celowej niewykorzystanej w 2013 roku, natomiast kwota 35,20 zł z wolnych środków projektu „Lider w samorządzie”
  W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, zwiększa się wydatki o kwotę 1 000,00 zł.
  rozdziale 92195- Pozostała działalność, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.

  W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku:
  - w zadaniu 1.- wydatki bieżące - Projekt POKL: 'Lider w samorządzie' zwiększa się planowane wydatki na 2014 rok, kwotę dotacji i środków pochodzących z innych źródeł oraz środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
  3 u.f.p.
  - w zadaniu 8. – wydatki majątkowe – zmiana nazwy zadania na „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości
  Grzybowa Góra, ul. Słoneczna”.
  W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków
  pochodzących ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepogdlegających zwrotowi na 2014 rok – w zadaniu 9. - 'LIDER w samorządzie' zwiększa się kwotę wydatków na rok budżetowy 2014.
  W załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały – Przychody i rozchody budżetu w 2014 r., zwiększa się kwotę
  wolnych środków o kwotę 300 035,20 zł.
  W załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały – Dotacje celowe w 2014 r. – dodaje się zadanie pn. „Budowa
  skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejscu skrzyżowania czterowlotowego dróg powiatowych w Skarżysku Kościelnym t.j. drogi nr 0555T – ul. Szkolna, drogi nr 0556T – ul. Kolonia, drogi nr 0557T – ul.Kościelna i ul. Iłżecka” jako dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Skarżyskiego na współfinansowanie zadania.
  W załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały – Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku – dokonuje się zmian między paragrafami wydatków w ramach zadania 2.5. pn. „Doposażenie świetlicy w Centrum Kulturalno Oświatowym i Sportowym przy szkole podstawowej w sołectwie” – sołectwo Kierz Niedźwiedzi.
  Dodaje się do uchwały budżetowej załącznik Nr 12 pod nazwą - Dochody i wydatki związane z realizacją
  zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014r. – jako Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały jako pomoc finansową dla Powiatu Skarżyskiego na współfinansowanie zadanie pn. „Budowa skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejscu skrzyżowania czterowlotowego dróg powiatowych w Skarżysku Kościelnym t.j. drogi nr 0555T – ul. Szkolna,
  drogi nr 0556T – ul. Kolonia, drogi nr 0557T – ul. Kościelna i ul. Iłżecka” w kwocie 300 000,00 zł.


  Data wprowadzenia: 2014-03-12 1422
  Data upublicznienia: 2014-03-12
  Art. czytany: 736 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 26106 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 27278 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 3 - rozmiar: 50998 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 4 - rozmiar: 50761 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 5 - rozmiar: 23617 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 6 - rozmiar: 35913 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 7 - rozmiar: 35862 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » załącznik nr 8 - rozmiar: 33821 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne