A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwała Nr XLIV/274/2018
» Uchwała Nr XLIV/273/2018
» Uchwała Nr XLIV/272/2018
» Uchwała Nr XLIV/271/2018
» Uchwała Nr XLIV/270/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA Nr XL/256/2014

  z 05 lutego 2014r

  w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywieniowych.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 8 ust 1 i 2, art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14, art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.186 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.

  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1

  Podwyższa się kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej do wysokości 150% tego kryterium uprawniającą do uzyskania wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.

  § 2

  Podwyższa się kwoty kryterium dochodowego do 150% kryterium, którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy
  o pomocy społecznej do wysokości której nie żąda się zwrotu wydatków na udzielone świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywieniowych.

  § 3

  1.W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc w formie posiłku może być przyznana nieodpłatnie dzieciom i uczniom, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
  2.Środki finansowe na realizację zadania określonego w ust. 1 pochodzą ze środków własnych gminy zapisanych w budżecie Ośrodka na dany rok w rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze.

  § 4

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Skarżysko Kościelne.

  § 5

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 2 stycznia 2014 rok

  UZASADNIENIE

  Program ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2006-2013” realizowany był na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.), a więc nie zachodziła konieczność podejmowania uchwał na szczeblu gminy.
  W dniu 10 grudnia 2013 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu w zakresie dożywiania na lata 2014-2020, lecz aby objąć nim osoby i rodziny, w których dochód jest wyższy niż 100% kryterium dochodowego niezbędna jest uchwała rady Gminy .
  W 2013 roku dożywianiem objęto 171 dzieci, natomiast świadczenie pieniężne na zakup żywności otrzymało 266 rodzin i osób samotnie gospodarujących. Ogółem na realizację programu wydatkowano kwotę 160 000 zł.
  Zwiększenie kryterium dochodowego do wysokości 150% kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej, pozwoli objąć pomocą w formie posiłków i świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności osoby i rodziny, których dochody przekraczają ustalone kryterium, lecz ich trudna sytuacja uzasadnia udzielenie pomocy w formie posiłku lub zasiłku celowego.
  Środki na realizację tego zadania będą pochodzić z Programu,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania lata 2014-2020”.
  Ponadto zachodzi konieczność objęcia pomocą w formie posiłku dzieci (zwłaszcza dojeżdżające do szkół) z rodzin, których dochód na osobę w rodzinie wynosi 150% do 200% kryterium ustawowego. Są to rodziny, w których dochody nieznacznie przekraczają 150% kryterium dochodowego, ale sytuacja jest trudna z powodu bezrobocia, podwyżek cen artykułów spożywczych oraz mediów. Objęcie pomocą w formie posiłków dzieci z tych rodzin pozwoli ograniczyć zjawisko niedożywiania dzieci, a także umożliwi rodzinom, zwłaszcza wielodzietnym i niepełnym zabezpieczyć potrzeby żywieniowe. Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

  Data wprowadzenia: 2014-03-05 1050
  Data upublicznienia: 2014-03-05
  Art. czytany: 578 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne