A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych oraz zwołania pierwszych posiedzeń okw
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
» Interpelacje Radnych z dnia 19 grudnia 2018 r.
» Interpelacje Radnych z dnia 07 grudnia 2018 r.
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XL/253/2014

  z 05 lutego 2014r

  w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oddział w Kielcach, na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej
  w ramach PROW 2007-2013 pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
  z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra
  i w miejscowości Skarżysko Kościelne”.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z póżn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy
  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)
  w nawiązaniu do § 10 pkt. 3 uchwały Rady Gminy Skarżysk Kościelne Nr XXXIX/241/2013 z dnia 30 grudnia 2013r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 rok wraz z jej zmianami.

  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1

  1. Zaciąga się w 2014 roku pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne” realizowanej
  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oddział w Kielcach do wysokości 290 629 złotych (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych).
  2. Pożyczkę, o której mowa w ust. 1 zaciąga się do wysokości określonej w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 rok.

  § 2

  1. Spłata pożyczki, o której mowa w § 1 nastąpi po uzyskaniu zwrotów z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich operacji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00098-6921-UM1300103/11 zawartej dnia 21 grudnia 2011r.

  2. Spłata odsetek od udzielonej pożyczki będzie następować z dochodów własnych budżetu Gminy na zasadach określonych w umowie.

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  U Z A S A D N I E N I E


  Niniejszą uchwałę wywołuje się w związku z koniecznością zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
  z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne”. Spłata pożyczki nastąpi po uzyskaniu dofinansowania.


  Data wprowadzenia: 2014-03-05 1035
  Data upublicznienia: 2014-03-05
  Art. czytany: 604 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne