A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 128/2018
» ZARZĄDZENIE NR 127/2018
» ZARZĄDZENIE NR 126/2018
» ZARZĄDZENIE NR 125/2018
» ZARZĄDZENIE NR 124/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA Nr XL/251/2014

  z 05 lutego 2014r

  w sprawie: uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarżysko Kościelne”.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 594, z późn. zm.) w związku z art.18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1232, z późn. zm.)

  RADA GMINY uchwala co następuje:

  § 1

  Uchwala się „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarżysko Kościelne” stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2

  Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

  § 3

  Traci moc uchwała Rady Gminy Skarżysko Kościelne Nr XXIV/150/12 w sprawie: przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarżysko Kościelne”

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie
  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skarżysko Kościelne.


  Uzasadnienie

  Przyjęta przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 marca 2010r. uchwała zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą 'Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032' nałożyła szereg obowiązków na organy administracji publicznej, w tym również na organy gmin. Wskazany w tym programie wojewoda, na poziomie województwa odpowiada za nadzór nad realizacją zadań gmin,
  a dotyczących m.in. opracowania gminnych programów usuwania azbestu.
  Dla realizacji tych zadań został opracowany „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarżysko Kościelne. Dokument ten ujmuje zagadnienia ściśle związane z realizacją nałożonych na gminy obowiązków. Wskazuje m.in. cele i zadania, ramy prawne w tym zakresie, główne tezy wynikające z „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 2032” i ich odniesienie do zagadnień gospodarowania azbestem na terenie gminy. Wskazuje ponadto aktualny stan w zakresie wyrobów zawierających azbest, określa harmonogram realizacji programu i wskazuje na środki finansowe, niezbędne do jego realizacji.
  Realizacja programu ma na celu przyspieszenie procesu usuwania materiałów zawierających azbest i ich odpowiedniego unieszkodliwienia, m. in. usunięcia pokryć dachowych zawierających azbest. ”. Przyjęcie Programu pozwoli również na podjęcie starań w zakresie pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na jego realizację.
  W stosunku do poprzednio obowiązującego „Programu ……” zmianie ulega jedynie regulacja dot. dofinansowania przysługującego od Gminy.
  Projekt zmian do „Programu ...” został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach pismem znak: SEV.9022.5.89.2013 z dnia 18.12.2013r, i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach pismem znak: WPN-II.410.92.2013.EL z dnia 28.11.2013r.,
  Ze względu na charakter i skalę zmian w „Programie usuwania azbestu…” nie przewiduje się zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz dla zdrowia i życia ludzi. Realizacja planowanych zmian przyniesie pozytywne skutki dla środowiska oraz wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców gminy.
  Przed zakładaną zmianą właściciele nieruchomości, na których znajdowały się wyroby zawierające azbest mogli uzyskać jedynie 80% kosztów związanych z usuwaniem płyt azbestowo-cementowych tylko z budynków mieszkalnych.
  W proponowanych zmianach do „Programu usuwania wyrobów …..” właściciele nieruchomości uzyskają od Urzędu Gminy dofinansowanie w wysokości 100% kosztów związanych z usuwaniem płyt azbestowo-cementowych znajdujących się na terenie Gminy Skarżysko Kościelne, bez względu na lokalizację.
  Można również przypuszczać, że znacznie wzrośnie zainteresowanie demontażem wyrobów zawierających azbest, co przyniesie pozytywne skutki dla środowiska.
  Jednocześnie w celu przejrzystości procedur postanowiono uchylić całość poprzedniej uchwały wprowadzając w jej miejsce nową w zmienionej treści.
  Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej Uchwały i wdrożenie jej do realizacji.


  Data wprowadzenia: 2014-03-05 1019
  Data upublicznienia: 2014-03-05
  Art. czytany: 519 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 364544 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne