A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 160/2018
» ZARZĄDZENIE NR 159/2018
» Przetarg nieograniczony - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Skarżysko Kościelne oraz wyposażenie i prowadzenie PSZOK
» KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
» Informacja OBOWIĄZKOWA EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2014
 • Zarządzenie Nr 10/2014

  z dnia 5 lutego 2014 roku

  w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

  Na podstawie przepisów art. 4 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
  rachunkowości ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 330 z późn. zm.) i szczególnych ustaleń zawartych w art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz :

  1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad
  rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu
  terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych,
  państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających
  siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.289),

  2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad
  rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu
  terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 208, poz.1375),

  3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu
  prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów
  budżetowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 241, poz.1616),


  zarządzam co następuje:


  § 1
  Wprowadza się jako obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 r. w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne zasady (politykę) rachunkowości zawierające:
  1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych - załącznik Nr1,
  2. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego - załącznik nr 2,
  3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych – załącznik Nr 3,
  - wykaz kont syntetycznych i analitycznych oraz zasad funkcjonowania kont dla budżetu (Organu)– załącznik Nr 3a,
  - wykaz kont syntetycznych i analitycznych oraz zasad funkcjonowania kont dla Urzędu Gminy – załącznik Nr 3b,
  - wykaz ksiąg rachunkowych dla prowadzenia ewidencji podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organu podatkowego gminy – załącznik Nr 3c,
  - zasady rachunkowości oraz zasady obiegu dokumentów i procedur kontroli finansowej projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w Budżecie (Organie) i Urzędzie Gminy – załącznik Nr 3d,
  - procedurę zasad ewidencji zaangażowania wydatków
  budżetowych – załącznik Nr 3e.
  - wykaz stosowanych ksiąg rachunkowych i opis systemu przetwarzania danych - załącznik Nr 3f,
  - system ochrony danych i ich zbiorów - załącznik Nr 3g.
  4. Instrukcję w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, zasad weryfikowania w drodze inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów wykazanego w księgach rachunkowych – załącznik Nr 4.
  5. Instrukcję w sprawie gospodarki kasowej oraz ewidencji druków ścisłego zarachowania– załącznik Nr 5.
  6. Instrukcję obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych
  - załącznik Nr 6.
  7. Instrukcję w sprawie zasad gospodarki materiałowej – załącznik Nr 7.


  § 2.
  Zobowiązuję wszystkich pracowników merytorycznie odpowiedzialnych z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z przepisami zawartymi w załącznikach i przestrzegania w pełni zawartych w nich postanowień.

  § 3.

  Traci moc zarządzenie Nr 93/2010 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 40/2011 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 maja 2011 r. , Zarządzeniem Nr 39/2012 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 2 lipca 2012 roku i Zarządzeniem Nr 54/2013 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z 28 czerwca 2013 roku, w sprawie zmian Zarządzenia Nr 93/2010 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki) rachunkowości.

  § 4.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.
  UZASADNIENIE  Wykonując zapis art. 10 ust 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. , poz. 330 z późn. zm.) Wójt Gminy Skarżysko Kościelne ustala przyjęte przez Urząd Gminy Skarżysko Kościelne zasady ( politykę) rachunkowości.


  Data wprowadzenia: 2014-02-21 0904
  Data upublicznienia: 2014-02-21
  Art. czytany: 677 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne