A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Interpelacje
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych oraz zwołania pierwszych posiedzeń okw
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
» Interpelacje Radnych z dnia 19 grudnia 2018 r.
» Interpelacje Radnych z dnia 07 grudnia 2018 r.
» Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Skarżysku Kościelnym o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XXXIX/246/2013 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

  z dnia 30 grudnia 2013 r.

  w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.)
  RADA GMINY UCHWALA, co następuje:

  § 1

  1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013.

  2. Zestawienie wydatków niewygasających oraz ostateczny termin ich dokonania zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2

  Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  UZASADNIENIE


  Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy z 27 stycznia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz określa ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w tym wykazie. Zgodnie z art. 263 ust.5 w/w ustawy, łącznie
  z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, organ ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.
  Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego ( art. 263 ust. 6 w/w ustawy).
  Gmina Skarżysko Kościelne w latach 2008 - 2013 zrealizowała w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII- Promocja integracji społecznej , Działanie 7.1.-Rozwój i upowszechnianie aktywne integracji, Poddziałanie 7.1.1.1.- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, projekt pn. . 'Od marginalizacji do aktywizacji- eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne'. Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok, dla pracowników zatrudnionych w ramach w/w projektu mimo, że umowy o pracę kończą się 31.12.2013 r. może być wypłacone do dnia rozliczenia projektu czyli do 10.01.2014 r., a nie do końca trwania umowy. Z informacji otrzymanych od ŚBRR, możemy je wypłacić ze środków Unii Europejskiej czyli z końcówką paragrafu „7” w 2014 roku.
  W budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 rok w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdział 85395- pozostała działalność, zaplanowane są wydatki na realizację w/w projektu w ogólnej kwocie 4 950,75 zł. Z uwagi na to, że wydatek nie może być poniesiony w 2013 roku, istnieje potrzeba podjęcia przedmiotowej uchwały, w przeciwnym wypadku wydatek będzie musiał być poniesiony w 2014 roku ze środków budżetu Gminy.  Data wprowadzenia: 2014-01-03 1313
  Data upublicznienia: 2014-01-03
  Art. czytany: 727 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 32768 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 28160 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne