A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
» ZARZĄDZENIE NR 120/2018
» ZARZĄDZENIE NR 119/2018
» ZARZĄDZENIE NR 118/2018
» ZARZĄDZENIE NR 117/2018
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2013
 • ZARZĄDZENIE Nr 86/2013

  z dnia 19 grudnia 2013 r.

  w sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie
  Gminy Skarżysko Kościelne za rok 2013.


  Działając na podstawie:
  - art. 4 ust.1 pkt 3 i art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),
  - oraz załącznika Nr 4 - instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, zasad weryfikowania w drodze inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów wykazanego w księgach rachunkowych do Zarządzenia Nr 93/2010 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 grudnia 2010 r w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.  zarządzam co następuje:

  § 1

  Przeprowadzić inwentaryzację aktywów i pasywów za rok 2013 według następującego planu:
  1) drogą spisu z natury:
  a) środków pieniężnych i depozytów w kasie Urzędu – według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku,
  b) druków ścisłego zarachowania – według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku.
  2) drogą uzyskania potwierdzenia salda:
  a) środków pieniężnych na rachunkach bankowych, kredytów bankowych i pożyczek (w tym udzielonych), posiadanych akcji i udziałów w spółkach – według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r,
  b) należności z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.
  3) w formie porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i ustalenie realnej wartości (weryfikacja sald):
  a) należności spornych i wątpliwych,
  b) rozrachunków z pracownikami,
  c) rozrachunków publicznoprawnych,
  d) innych nie wymienionych wyżej aktywów i pasywów, w tym:
  - gruntów,
  - wartości niematerialnych i prawnych,
  - środków trwałych w budowie, według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.


  § 2

  Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:
  1. Wiesława Nowak
  2. Renata Stankiewicz
  3. Magdalena Zbroińska
  4. Bożena Pochylska
  5. Monika Derlatka
  6. Joanna Jurczak
  7. Michał Walkiewicz
  8. Andrzej Skrzypczak
  9. Robert Gładyś.


  § 3


  Inwentaryzację składników majątkowych wymienionych w § 1 pkt 1 przeprowadzi Renata Stankiewicz, Bożena Pochylska.
  Inwentaryzację składników majątkowych wymienionych w § pkt 3a, 3b, 3c przeprowadzi Magdalena Zbroińska, Wiesława Nowak.
  Inwentaryzację gruntów przeprowadzi Monika Derlatka, Joanna Jurczak.
  Inwentaryzację wartości niematerialnych i prawnych przeprowadzi Michał Walkiewicz, Magdalena Zbroińska.
  Inwentaryzację środków trwałych w budowie przeprowadzi Andrzej Skrzypczak, Robert Gładyś.


  § 4

  Inwentaryzację należy przeprowadzić w dniach od 23.12.2013 r do 10.01.2014 r
  Komisja Inwentaryzacyjna sporządzi protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji.


  § 5


  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2013-12-19 1350
  Data upublicznienia: 2013-12-19
  Art. czytany: 999 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marzanna Boczek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne