A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 138/2018
» ZARZĄDZENIE NR 137/2018
» Zaktualizowana w miesiącu październiku podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów oraz wskaźnik zwiększający na rok 2018
» PROTOKÓŁ Nr 8/2018
» Obwieszczenie Komisarza Wyborczego z dnia 5 listopada 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa świętokrzyskiego
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XXXVIII/236/ 2013

  z dnia 04 grudnia 2013 r.


  w sprawie zmiany terminów wykonania prac i rozliczenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 81 ustawy z dnia
  23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568
  z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIII/242/2010 r. Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym
  z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskie, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Skarżysko Kościelne (Dz. U. Woj. Św. z 2010r, Nr 178, poz. 1648) zmienionej Uchwałą Nr XI/66/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 16 września 2011 roku (Dz. U. Woj. Św. z 2011r, Nr 245, poz. 2827);


  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1

  W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXII/197/2013. Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej, Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym wprowadza się następujące zmiany :

  1. § 2 przyjmuje nowe brzmienie:

  „§ 2. Termin wykonania prac określonych w § 1 ust.2 w załączniku nr 1 ustala się do dnia 10 grudnia 2013r.”

  2. W § 3 pkt.3 przyjmuje nowe brzmienie:

  „pkt.3 Ostateczne rozliczenie dotacji nastąpi nie później niż do dnia
  20 grudnia 2013r”.

  § 2

  Szczegółowe zmiany warunków dotyczących terminów wykonania prac i rozliczenia dotacji celowej określone zostają w Aneksie Nr 1 do Umowy dotacji Nr 20/2013/Fn.I z dnia 10.06.2013r. stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 4

  Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

  § 5

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  UZASADNIENIE


  Zgodnie ze złożonym pismem wyjaśniającym dotyczącym niedotrzymania przez Wykonawcę prac konserwatorsko – restauratorskich barokowych organów obejmujących: prospekt organowy, balustradę oraz dwie kolumny podtrzymujące organy w kościele parafialnym pw. Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym zachodzi potrzeba zmiany umownych terminów wykonania prac i rozliczenia dotacji celowej zapisanych w Umowie dotacji Nr 20/2013/Fn.I z dnia 10-06-2013r.
  Dotacja została udzielona z budżetu Gminy zgodnie z uchwałą Nr XXXII/197/2013 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29 maja 2013 w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym.
  W związku z niewywiązaniem się przez Wykonawcę prac konserwatorsko-restauratorskich, Parafia Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym zwróciła się z prośbą o przesunięcie w/w terminów umownych. Zaistniała sytuacja nie była zależna w żaden sposób od stron Umowy dotacji.  Załącznik Nr 1
  do Uchwały Nr XXXVIII/236/2013
  Rady Gminy Skarżysko Kościelne
  z dnia 04 grudnia 2013r


  Aneks Nr 1

  Do UMOWY DOTACJI NR 20/2013/Fn.I z dnia 10-06-2013r.

  zawarty w dniu ....................... w Skarżysku Kościelnym, pomiędzy:
  Gminą Skarżysko Kościelne z siedzibą w Skarżysku Kościelnym, ul. Kościelna 2A, zwaną dalej 'Dotującym', reprezentowaną przez:
  Wójta Gminy Zdzisława Woźniaka
  przy kontrasygnacie Skarbnika Danuty Barwickiej,
  adres do korespondencji: Urząd Gminy Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2A,
  26-115 Skarżysko Kościelne
  zwaną dalej 'dotującym'
  a
  Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym
  reprezentowanej przez Ks. Mariana Czajkowskiego – Proboszcza
  adres do korespondencji: Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Św. Trójcy,
  ul. Kościelna 16,
  26-115 Skarżysko Kościelne
  zwanym dalej 'dotowanym',

  Strony zawierają aneks o następującej treści:
  § 1
  § 2 Umowy przyjmuje brzmienie:
  „Termin wykonania prac określonych w § 1 ust.2 ustala się do dnia 10 grudnia 2013 r.”

  § 2

  § 3 pkt. 3 Umowy przyjmuje brzmienie:

  „Ostateczne rozliczenie dotacji nastąpi nie później niż do 20 grudnia 2013 r.”

  § 3

  Pozostałe warunki Umowy pozostają bez zmian.

  § 4

  Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  Data wprowadzenia: 2013-12-09 1305
  Data upublicznienia: 2013-12-09
  Art. czytany: 578 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne