A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Karty usług
Ochrona danych osobowych
Kontakt
Instrukcja obsługi
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy w dniu 22 listopada 2018 r.
» Uchwała Nr XLIV/274/2018
» Uchwała Nr XLIV/273/2018
» Uchwała Nr XLIV/272/2018
» Uchwała Nr XLIV/271/2018
 • Uchwały Rady Gminy
 • Uchwały kadencji 2010-2014
 • UCHWAŁA NR XXXVII /231 /2013

  z dnia 14 listopada 2013r

  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) i art.5 ust 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.)


  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1

  Określa się następujące roczne stawki w podatku od nieruchomości :
  1. Od gruntów:
  a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,82 zł za 1 m2 powierzchni b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,30 zł za 1 ha powierzchni
  c) pozostałych
  w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
  działalności pożytku publicznego przez organizacje
  pożytku publicznego – 0,25 zł za 1 m2 powierzchni

  2. Od budynków lub ich części:
  a) mieszkalnych – 0,63 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej
  b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,94 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej
  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –10,12 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej
  d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,38 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej
  e) pozostałych
  w tym:
  - zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –6,12 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej
  - garaży – 3,60 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej
  - letniskowych i innych –6,68 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej

  3. .Od budowli – 2% ich wartości


  § 2

  Traci moc Uchwała Nr XXV/153/12 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2014 r.  U Z A S A D N I E N I E

  Uwzględniając obowiązujące przepisy proponuje się zwiększyć stawki podatku od nieruchomości
  i ustalić stawki obowiązujące od 1 stycznia 2014 roku w poniższych wysokościach:
  - zwiększenie stawki opodatkowania od „gruntów związanych z działalnością
  gospodarczą' z wysokości 0,81 zł do wysokości 0,82 zł za l m2 powierzchni,
  -zwiększenie stawki opodatkowania „od gruntów pod jeziorami” z wysokości 4,26 zł do wysokości 4,30 zł od 1m2 powierzchni ,
  - zwiększenie stawki opodatkowania „od pozostałych gruntów' z wysokości 0,24 zł do wysokości 0,25 zł za l m2 powierzchni,
  - zwiększenie stawki opodatkowania „od budynków mieszkalnych ' z wysokości 0,62 zł do wysokości 0,63 zł za l m2 powierzchni użytkowej,
  -zwiększenie stawki opodatkowania „od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wysokości 18,77 zł do wysokości 18,94 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
  - zwiększenie stawki opodatkowania „ budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kwalifikowanym materiałem siewnym z wysokości 10,03 zł do wysokości 10,12 zł za 1m2 powierzchni użytkowej,
  - zwiększenie stawki opodatkowania „budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń” z wysokości 4,34 zł do wysokości 4,38 zł za 1m2 powierzchni użytkowej,
  Ustalenie stawek opodatkowania „ od pozostałych budynków' wg poniższej propozycji::
  - zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego zwiększenie z wysokości 6,07 zł do wysokości 6,12zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,
  - zwiększenie stawki od garaży z wysokości 3,57 zł do wysokości 3,60 zł
  - zwiększenie stawki od budynków letniskowych i innych z wysokości 6,62 zł do wysokości . 6,68 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,
  - utrzymanie stawek podatkowych „od budowli' na niezmienionym poziomie tj. 2% ich wartości.
  Powyższe działania spowodują, że wg wymienionych stawek podatkowych, Gmina uzyska niewielki wzrost dochodów , które będzie mogła przeznaczyć na realizację niezbędnych zadań.  Data wprowadzenia: 2013-11-19 1420
  Data upublicznienia: 2013-11-19
  Art. czytany: 759 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2017


  Grzybowa Góra - 966

  Kierz Niedźwiedzi - 767

  Lipowe Pole Plebańskie - 428

  Lipowe Pole Skarbowe - 278

  Majków - 919

  Michałów - 268

  Skarżysko Kościelne - 2321

  Świerczek - 281  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  15:00 - 16:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne